Π ρ ό γ ρ α μ μ α τ α Ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

                   
       Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
                    ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
                  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ
 
Ἀριθ. Πρωτ. 119                                  Ἐν Τριπόλει τῇ 8η  Φεβρουαρίου 2017
 
Πρός
Τόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον Λεωνιδίου
                                                      Εἰς Λεωνίδιον
 
            Σᾶς ἀποστέλλομεν πρόγραμμα περί τελέσεως Ἑσπερινῶν Προηγιασμένων Λειτουργιῶν εἰς τούς Ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιφερείας ὑμῶν κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς κατά τό ἐξῆς πρόγραμμα:
 
1. Τετάρτη                   1-3-2017        Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας
2. Τετάρτη                   8-3-2017        Ἱερόν Ναόν Ἀγίας Κυριακῆς
3. Τετάρτη                 15-3-2017        Ἱερόν Ναόν Τριῶν Ἰεραρχῶν
4. Τετάρτη                 22-3-2017        Ἱερόν Ναόν Ἀγίας Αἰκατερίνης
5. Τετάρτη                   5-4-2017        Ἱερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου
 
 
    Λειτουργός καί ὑπεύθυνος ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας.
 
            Ἔναρξις τῶν Ἱερῶν τούτων Λειτουργιῶν θά εἶναι ἡ 7η ἀπογευματινή ὥρα κατά τάς ὁποίας ὀφείλουν νά παρακολουθοῦν ἅπαντες οἱ Ἱερεῖς τοῦ Λεωνιδίου.
            Ὡσαύτως ὑπενθιμίζομεν ὅτι ἀπό τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας καί μέχρι τῆς πέμπτης Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν κάθε ἀπόγευμα στίς 6 ἡ ὥρα εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Εὐαγγελιστρίας Λεωνιδίου θά ψάλλεται ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός καί θά κηρύττεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπό τούς Ἱεροκήρυκες τῆς Μητροπόλεως ὡς ἑξῆς:
Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν Ἀρχιμ. Κύριλλος Γιοβάρθης
Β΄ Κυριακῆ τῶν Νηστειῶν Ἀρχιμ. Μωυσῆς Καψάλης
Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν Ἀρχιμ. Κύριλλος Γιοβάρθης
Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν Ἀρχιμ. Μωυσῆς Καψάλης
Ε΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Κέκεσης
καί παραγγέλλομεν ὅπως προτρέψετε τούς Χριστιανούς τῆς πόλεως νά συμμετέχουν προθύμως στίς Ἀκολουθίες πού τελεῖ ἡ Ἐκκλησία μας κατά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν διά τήν ὠφέλειαν τῆς ψυχῆς τους καί τήν δόξαν τῆς ἐν Τριάδι προσκυνουμένης Θεότητος.
                               

 

                                                                          Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

                                                       Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ


 

 


                                          Ἀριθ. Πρωτ. 117                                                                                            Ἐν Τριπόλει τῇ 8η  Φεβρουαρίου 2017
 
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Ἑσπερινῶν Προηγιασμένων Θείων Λειτουργιῶν κατά τήν περίοδον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2017
 
Ἡμερομηνία
 
Σεβασμιώτατος
κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
π. Θεόκλητος Ντούλιας
π. Βενέδικτος Καρύδης
π.’Ιουστίνος Τσαγούρης
π. Γερμανός Μῖχος
1-3-2017
Ι.Ν. Ἅγ. Βασιλείου
Τριπόλεως
Ἱ.Ν. Μεταμορφώσεως Τριπόλεως (πρωινή)
Στενό
Ι.Ν. Ἁγ. Βαρβάρας Τριπόλεως (πρωϊνή)
Ι.Ν. Προφ. Ἠλιού Τριπόλεως (πρωϊνή)
8-3-2017
Ι.Ν.Ἁγίου Δημητρίου
Τριπόλεως
Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου
 Ἄστρους
Σκοπή
Ξηροπήγαδον
Λουκά
15-3-2017
Ι.Ν.Παμμ. Ταξιαρχῶν
Τριπόλεως
Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Λεβιδίου
Ζευγολατιό
Νεστάνη
Ι.Ν. Ἁγίου. Βασιλειου
Παρ. Ἄστρους
22-3-2017
Ι.Ν. Παναγίας Γιάτρισας
Τριπόλεως
Ἐλαιοχώριον
Μαντζαγρά
Κορακοβούνιον
Θάνα
5-4-2017
Ι.Ν. Ἅγ. Ραφαῆλ Τριπόλεως
Ι.Ν. Παμμ. Ταξιαρχῶν
Κανδήλας
Κάψια
Πέλαγος
Ρίζες
                                                                             
                                   Ὥρα ἐνάρξεως ὁρίζεται ἡ 7η Ἑσπερινή. Ὑπενθυμίζομε ὅτι τῆς Θείας Λειτουργίας προηγεῖται ἡ Ἀκολουθία τῆς ἑνάτης Ὥρας.
            Οἱ ἐφημέριοι ὀφείλουν νά προετοιμάσουν τά τοῦ Προηγιασμένου Ἄρτου καί νά ἀναγγείλουν τήν τἐλεσιν τῆς Προηγιασμένης  Θείας Λειτουργίας εἰς τούς ἐνορίτας των, ὥστε καταλλήλως προετοιμασμένοι νά μετάσχουν τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου.

                                  Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

                  ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

               Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

 
 
 
   Ἀριθ. πρωτ.120                                               Ἐν Τριπόλει τῇ 6ῃ Φεβρουαρίου 2017
 
 

Πρός

                 Ἅπαντας τους Αἰδεσ. Ἐφημερίους
                 τῆς καθ’ Ἡμᾶς Θεοσώστου Μητροπόλεως
 
                 Το παλαιόν ἔθος τῆς Ἐκκλησίας μας ἀκολουθοῦντες, καταρτίσαμε το κοινοποιούμενον κατωτέρω Πρόγραμμα περιοδείας τῶν  Ἐξομολόγων τῆς Μητροπόλεώς μας κατά την περίοδον τῆς  Ἀγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς    τοῦ ἔτους 2017.
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΩΝ
 
1.     Ἀθανασούλιας Σωτήριος: Πάπαρι, Θάνα, Στενό, Δάφνη.
2.     Ἀλευρᾶς Μιχαήλ τοῦ Ἐμμανουήλ: Τυρός, Κορακοβούνιον, Σαπουνακέικα
3.     Ἀλευρᾶς Μιχαήλ τοῦ Δημητρίου: Ἀμυγδαλιά, Πλατανάκιον, Τσιτάλια, Μαρί.
4.     Ἀντωνόπουλος Γεώργιος: Γαρέα, Σκοπή, Σάγκα.
5.     Ἀποστολόπουλος Λάμπρος: Κεραστάρι, Ἀμπελάκι – Λιανοῦ
6.     Ἀρφάνης Γεώργιος: Ἅγιος Παῦλος Ἄστρος.
7.     Βῆλος Ἰωάννης: Ἀρτεμίσιον, Πικέρνι, Κώμη, Μερκοβούνι.
8.     Γαλάνης Μελχισεδέκ: Νεοχώριον, Ζευγολατιό.
9.     Γεωργουλῆς Γεώργιος: Καστρί, Μεσορράχη, Ὠριά.
10.Γεωργιόπουλος Γεώργιος: Ἁγιωργήτικα, Δεμήρι.
11. Γιοβάρθης Κύριλλος: Κούτρουφα, Μελιγοῦ.
12. Γκόρος Κωνσταντῖνος: Ἀγριακώνα, Ἀθήναιον.
13. Δημογέροντας Γεώργιος: Συλίμνα, Μαίναλον, Μαντέϊκα.
14. Δικαίος Πέτρος: Ι.Μ. Μαλεβῆς, Ἀετοχώριον, Ἅγιος Γεώργιος.
15. Δρακόπουλος Κυριάκος: Ρίζες, Μαυρίκιον, Βούρβουρα.
16.Ἡλιόπουλος Βασίλειος: Ἄκρα, Ἅγιος Σώστης, Μηλιά Μαντινείας.
17. Θανοῦκος Ἠλίας: Μαυρογιάννη,  Κουβέλια, Καλτεζές.
18. Θεοφανόπουλος Νικόδημος: Νέα Χώρα, Περδικόβρυση, Καράτουλα.
19. Καραχάλιος Βασίλειος: Νεστάνη, Παλαιόχουνη.
20.Καρρᾶς Ἀναστάσιος: Κάψια, Ἅγιος Πέτρος, Μάκρη.
21.Καρύδης Βενέδικτος: Σβωλέϊκα, Ἄστρος (Ἅγ.Νικόλαος), Περθώριον.
22. Κέκεσης Δαμασκηνός: Μέλανα, Σαμπατικῆ.
23.Κουρμπέλης Κωνσταντῖνος: Πελετᾶ, Κουνουπιά, Κοσμᾶς.
24.Κοῦρος Παναγιώτης: Κ. Βέρβαινα, Ἅγιος Παύλος Π. Ἄστρος.
25.Κουτσιούρης Δημήτριος: Κερασίτσα, Τζίβα, Στάδιο.
26.Λαμπίρης Κωνσταντῖνος: Καμάρι, Ἐλαιοχώρι, Δολιανά, Ἀλεποχώρι, Ἀγία Σοφία.
27.Λατσώνας Κυριάκος: Ἀσέα, Μαρμαριά,
28.Λέγκουρδας Δημήτριος: Ξηροπήγαδον, Πλάτανος, Χάραδρος, Σίταινα.
29.Μάνος Σπυρίδων: Δαβιές, Ροεινό, Λυκόχια, Ἀλωνίσταινα, Πιάνα, Χρυσοβίτσι.
30.Μπατζιάλας Νικόλαος: Ἅγ. Βασίλειος, Παρθένι, Πέλαγος, Ἁγ. Κωνσταντῖνος.
31.Ντούλιας Θεόκλητος: Μετ.Σωτῆρος Τριπόλεως, Λεωνίδιον.
32.Παναγάκος Κωνσταντῖνος: Παλαιόπυργος, Λιθοβούνια.
33.Πανουσόπουλος  Κωνσταντῖνος: Κανδήλα, Χωτούσα, Δάρα.
34.Παπαγιαννόπουλος Δημήτριος: Δόριζα, Μάναρι, Ἀραχαμίτα.
35.Παπαδόπουλος Ἀλέξανδρος: Βαλτέτσιον, Λουκᾶ.
36.Πετρῆς  Γεώργιος: Ἅγιος Ἀνδρέας, Πραστός, Καστάνιτσα.
37.Προκόπος Δημήτριος: Σημειάδες, Βλαχέρνα.
38.Σαφαρίκας Νικόλαος: Παλλάντιον, Παρόριον.
39. Σουρλίγγας Ἰωάννης: Περπατάρι, Εὔανδρος, Ἅγιος Βασίλειος Τριπόλεως.
40.Σουρλίγκας Νικόλαος: Βαθειά, Μαγούλα, Μανθυρέα.
41.Τσαγκούρης Ἰουστῖνος: Ἁγ. Βαρβάρα Τριπόλεως, Κολλίνες.
42. Τσίτουρας Ἰωάννης: Ἅγιος Ραφαήλ Τριπόλεως, Βουνό, Λίμνη, Στρίγκου.
43.Φωτόπουλος Λάμπρος: Ἔλατος, Βλαχοκερασέα, Κερασέα, Πῃγαδάκια.
44.Χαϊδᾶς Ἀναστάσιος: Ἀλέα,Ψ.Βρύση, Κάνδαλος, Ἐπισκοπή.
45.Χαλικιᾶς Νικόλαος: Πούληθρα, Ἅγ. Βασίλειος, Παλαιοχώριον, Νεοχώριον, Πηγάδι, Χούνη.
46.Ψυχογυιός Νικόλαος: Βέρβαινα, Προσήλια, Στόλος, Πλατάνα.
                                  Με εὐχές καί εὐλογίες.

Ο   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

 
 
 
 
Ὁ Μαντινείας καί  Κυνουρίας  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ


Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

                    ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

                 Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

 
 
 
Ἀρ. πρωτ.118                                                            Ἐν Τριπόλει τῇ 8η Φεβρουαρίου 2017
Π ρ ό γ ρ α μ μ α
Ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς
Ἡ Ἱερά ἡμῶν Μητρόπολις προκειμένου νά βοηθήση τούς Χριστιανούς της νά βιώσουν τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν πνευματικά, κατήρτησε τό ἑξῆς λειτουργικό Πρόγραμμα τό ὁποῖον ἀνακοινώνει εἰς τούς Πιστούς της καί τούς προσκαλεῖ νά συμμετάσχουν σέ αὐτό μέ προθυμία διά νά ἐπιτύχουν τήν ψυχικήν των σωτηρία.
 
1. Εἰς ὅλους τούς Ἐνοριακούς Ναούς τῆς Τριπόλεως καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στίς 5:30 ἡ ὥρα τό ἀπόγευμα θά ψάλεται τό Μέγα  Ἀπόδειπνο.
 
2. Τό πρωί ἑκάστης Τετάρτης καί Παρασκευής θά τελῆται ἡ  Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
 
3. Τό βράδυ κάθε Τετάρτης στίς 7:00 ἡ ὥρα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης                   μας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ θά τελῆ τήν Προηγιασμένην Θεία Λειτουργίαν ἐκ περιτροπῆς εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Τριπόλεως ὡς ἑξῆς :
                  Τετάρτη        1 Μαρτίου  2017  εἰς Ἅγιον Βασίλειον
     »            8 Μαρτίου  2017  εἰς Ἅγιον Δημήτριον   
     »          15 Μαρτίου  2017  εἰς Παμμ. Ταξιαρχῶν
     »          22 Μαρτίου  2017  εἰς Γεν. Θεοτόκου
     »           5  Ἀπριλίου 2017  εἰς Ἄγιον Ραφαῆλ
4       .  Ἐπίσης βραδυνές Προηγιασμένες Θ. Λειτουργίες θά τελέσουν                                   οἱ ἐντεταλμένοι πρός τοῦτο Ἀρχιμανδρῖτες καί Ἱερεῖς καί εἰς ἄλλας ἐνορίας τῆς Μητροπόλεως μας κατά τό Πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 
5.     Ἑκάστη Παρασκευή βραδύ στίς 7:00 ἡ ὥρα εἰς ὅλους τούς Ἱερούς Ἐνοριακούς Ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας θά ψάλεται ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου. Εἰς τίς Ἱερές Μονές μας οἱ Χαιρετισμοί θά γίνωνται τό ἀπόγευμα στίς 5:30 ἡ ὥρα.
 
6.     Εἰς δέ τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τίς τέσσερες πρῶτες Παρασκευές τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θά ἐπαναλαμβάνονται οἱ Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου κατά τήν ὥραν 9 – 10 ἐσπερινήν  διά νά λαμβάνουν μέρος εἰς αὐτούς οἱ ἐργαζόμενοι, ἐπιστήμονες καί καταστηματάρχες τῆς πόλεώς μας.
 
7.     Κάθε Κυριακή πρωί εἰς ὅλους τούς Ἐνοριακούς Ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας θά τελῆται Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου καί τά ἀπογεύματα τῶν ἕξ Κυριακῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἰς 5:30 ἡ ὥρα θά τελῆται εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως ὁ κατανυκτικός Ἑσπερινός καί θά κηρύττεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ὑπό τῶν Ἱεροκηρύκων Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Θεοκλήτου Ντούλια και Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἰουστίνου Τσαγκούρη.
 
8.     Οἱ ἐντεταλμένοι ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πνευματικοί Πατέρες θά περιέρχωνται τίς Ἐνορίες μας ὅπου θά δέχωνται τούς Χριστανούς μας εἰς τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως.
 
                                Μετ’ εὐχων καί εὐλογιῶν.

Ο   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

 
 
 
 
 

Ὁ Μαντινείας καί  Κυνουρίας  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ
 
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου