ΠΥΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ EΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ


Η Ελ­λη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφεση και Ει­ρή­νη (ΕΕΔΥΕ), κα­ταγ­γέλ­λει και κα­τα­δι­κά­ζει το πυ­ραυ­λι­κό χτύ­πη­μα των ΗΠΑ ενά­ντια στο λαό της Συ­ρί­ας , από αμε­ρι­κα­νι­κά πυ­ραυ­λο­φό­ρα πλοία που πλέ­ουν στην ανα­το­λι­κή Με­σό­γειο κι εκ­φρά­ζει την ανη­συ­χία για τους κιν­δύ­νους που με­γα­λώ­νουν μέσα στη δίνη των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών στη Μέση Ανα­το­λή και την ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή.

Τα προ­σχή­μα­τα των ΗΠΑ και των συμ­μά­χων τους, περί δήθεν «αντι­με­τώ­πι­σης της τρο­μο­κρα­τί­ας» τα έχουν δο­κι­μά­σει οι λαοί με το αίμα τους δια­χρο­νι­κά , στο Ιράκ , στη Μέση Ανα­το­λή , στη Βό­ρεια Αφρι­κή και αλλού.

Εκφρά­ζου­με – ακόμα μια φορά – την αλ­λη­λεγ­γύη μας στον πο­λύ­πα­θο λαό της Συ­ρί­ας και κα­λού­με σε ετοι­μό­τη­τα και επα­γρύ­πνη­ση το λαό μας , απέ­να­ντι στις εξε­λί­ξεις και την επι­κίν­δυ­νη εμπλο­κή της Ελ­λά­δας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πο­λέ­μους .

·              Να κλεί­σει τώρα η βάση της Σού­δας και όλες οι ξένες στρα­τιω­τι­κές βά­σεις και στρα­τη­γεία στη χώρα μας

Εξω το ΝΑΤΟ από το Αι­γαίο, τη Με­σό­γειο θά­λασ­σα και τα Βαλ­κά­νια

 

 

10-04-2017

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου