Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου που αφορά τη Βιολογική Καλλιέργεια

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα απόσπασμα του Πρακτικού 9, της συνεδρίασης της 26-4-2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και την με αριθμό 128 ομόφωνη απόφασή μας, στο θέμα «Το μέλλον της βιολογικής καλλιέργειας στην Πελοπόννησο».
Σας παρακαλούμε για την αποδοχή του αιτήματος των βιοκαλλιεργητών της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά:
α. Την ακύρωση του αποτελέσματος της τρέχουσας προκήρυξης του Μέτρου 11 – Βιολογική Καλλιέργεια.
β. Την επαναπροκήρυξη του Μέτρου αυτού, το συντομότερο, με μεγαλύτερο προϋπολογισμό του υπάρχοντος και με σαφή κριτήρια αξιολόγησης, που να είναι περισσότερα του ενός.
γ. Η κατανομή των διαθέσιμων πόρων να γίνει κατά Περιφέρεια, με βάση το ιστορικό προηγούμενο κάθε Περιφέρειας, ώστε να διαφυλάσσεται και ο καλλιεργητικός χαρακτήρας τους.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ
Στην Τρίπολη και στο «Αποστολοπούλειο» Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Τρίπολης την 26η Απριλίου 2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 µ.µ, συνήλθε
σε συνεδρίαση το Περιφερειακό Συµβούλιο Πελοποννήσου, ύστερα από την
97647/21601/20-04-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ηλία
Στρατηγάκου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε Περιφερειακό Σύµβουλο και
δηµοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Στην συνεδρίαση αυτή εκλήθη και παρέστη ο Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, οι Αντιπεριφερειάρχες:
1. Χειβιδόπουλος Αναστάσιος
2. Γιαννακούρας Ευάγγελος
3. Καλλίρης Πελοπίδας
4. Τζανετέα Αδαµαντία
 
  
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ  
 -2
5. Νικολάκου Κωνσταντίνα
και οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
1. Στρατηγάκος Ηλίας, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου
2. Γαβρήλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου 
3. Ροτζιώκος Ιωάννης, Γραµµατέας του Περιφερειακού Συµβουλίου (αποχώρησε στο 7ο θέµα της Η.∆.) 
4. Ρουµελιώτης Γεώργιος
5. Σιδέρης Βασίλειος
6. Μαντάς Περικλής
7. Μπούζα – Κωνσταντέλου Αντωνία
8. Κατσίρης Ιωάννης
9. Παπαντωνίου – Κορώνη Κληµεντίνη 
10. Λέγγας  Κωνσταντίνος
11. Μπακούρης Γεώργιος
12. Τζεφεράκος Ιωάννης
13. Μπελεγρή Σταµατική
14. Στεφανόπουλος Θεοφάνης
15. Γκιάτας Ευριπίδης
16. Γκούνης Απόστολος
17. Πισιµίσης Αθανάσιος
18. Μπουκουβάλας Ιωάννης
19. Παπαγγελόπουλος Άγγελος
20. Γκίκας Αθανάσιος
21. Καρράς Παναγιώτης
22. Παπαφωτίου Απόστολος
23. Πετρίτσης Γεώργιος
24. Αλεξόπουλος Αλέξιος
25. Σαρρής Ιωάννης
26. Τζανής Αναστάσιος
27. Ντάνος Θεόδωρος
28. Πατσαρίνος Νικόλαος
29. Γκανάς Παναγιώτης 30. Σωφρονά – Καρλαύτη Στέλλα (αποχώρησε στο 7ο θέµα της Η.∆.)
 
  
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ  
 -3
31. Βουδούρη Κωνσταντίνα
32. Μενούνος Περικλής 33. Αλευράς Παναγιώτης (προσήλθε στο 3ο θέµα της Η.∆.)
34. Γόντικας Νικόλαος 
35. Γούργαρης Ευάγγελος  36. Τζαµουράνης Γεώργιος (απουσίαζε στα θέµατα 3ο έως και 12ο της
Η.∆.)
37. Λυµπεροπούλου ∆ήµητρα
38. Χρυσαδάκος Σταύρος
39. Αλεξανδρής Σαράντος
40. Σούκουλη – Βιλιάλη  Μαρία – Ελένη  41. Αντωνόπουλος Χρήστος (αποχώρησε στο 4ο θέµα της Η.∆.) 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αλειφέρη –
Καραθανάση Ελένη και οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Κανελλάκης Ηλίας,
Σκούρος Χαράλαµπoς, Χρονάς Άγγελος, Παναγιωτοπούλου Ελένη, Πιέρρου
Μαρίνα, Πουλάς Ανδρέας, ∆ολτσινιάδης ∆ηµήτριος, Χουρσαλά Αθανασία και
Ξεροβάσιλας Παναγιώτης, αν και νόµιµα είχαν κληθεί.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ. Τριαντάφυλλος  Στρατήγης
και Παναγιώτης Χαραλαµπόπουλος, υπάλληλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
……………………………………………………………………………………………………………. 
Ακολούθως ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου ζήτησε να
συζητηθεί εκτός ηµερήσιας διάταξης το θέµα: Το µέλλον της βιολογικής
καλλιέργειας στην Πελοπόννησο.
Το Περιφερειακό Συµβούλιο, αφού προηγουµένως συναίνεσε ο κ.
Περιφερειάρχης για τη συζήτηση του θέµατος, αποφάσισε τη συζήτηση του
προτεινόµενου θέµατος, εκτός της ηµερήσιας διάταξης και εικοστό τρίτο κατά
σειρά.
 
  
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ  
 -4
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου ενηµέρωσε το Σώµα ότι στο
εν λόγω θέµα εισηγήτρια είναι η Αντιπεριφερειάρχης κ. Τζανετέα και έχει
διανεµηθεί σχετική εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: 
        Στο πρόγραµµα της  Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 περιλαµβάνεται το µέτρο 11 βιολογικές καλλιέργειες.         Το µέτρο περιλάµβανε 2 δράσεις (ζωική και φυτική παραγωγή)450 εκατοµµυρίων.         Έγινε η προκήρυξη, υπήρξε µεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς παραγωγών (49000 αιτήσεις φυτικής παραγωγής και 15000 ζωικής παραγωγής).Βασικό κριτήριο αξιολόγησης ήταν η χωροθέτηση των εκµεταλλεύσεων εντός περιοχής δικτύου NATURA.         Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης προκαλούν προβληµατισµούς και ερωτηµατικά. 1. ∆εν εγκρίθηκε κανένας υποψήφιος ζωικής παραγωγής λόγω υπέρβασης του προϋπολογισµού. 2. Στη φυτική παραγωγή εγκρίθηκαν περίπου 11.300 αιτήσεις ,δηλαδή εγκρίθηκαν το ¼ .  Στην Πελοπόννησο συνολικά  από περίπου 3780 αιτήσεις  εγκρίθηκαν  250. ( 1/15)   Συγκεκριµένα          στη Λακωνία    από  1293 εγκρίθηκαν  138 (1/10).                                      στη  Κορινθία  από  552    εγκρίθηκαν   26 (1/21 )                                      στην Αργολιδα  από 849   εγκρίθηκαν     4  (1/212 )                                      στην Αρκαδία    από 178    εγκρίθηκαν   13  ( 1/13 )                                       στη Μεσσηνία   από 910  εγκρίθηκαν   81   ( 1/11)  
Υπάρχει µια σοβαρή «µεταφορά- µετατόπιση»  του προγράµµατος προς τη Βόρεια Ελλάδα. Τα αποτελέσµατα αυτά δεν είναι ικανοποιητικά  για  καµία Ενότητα  και  την   Περιφέρεια Πελοποννήσου ευρύτερα . Σηµειώνεται ότι στο προηγούµενο πρόγραµµα οι βιοκαλλιεργητές της Πελοποννήσου  είχανε σηµαντική  παρουσία . Βιοκαλλιεργητές µε εµπειρία στην παραγωγή, τυποποίηση και εµπορία βιολογικών προϊόντων  είναι σε απόγνωση. Βιοκαλλιεργητές, γεωπόνοι, µελετητές και εταιρείες πιστοποίησης συγκλίνουν σε ένα σηµείο: Η παρούσα προκήρυξη όπως  αποδεικνύεται  από τα αποτελέσµατα  δεν ήταν επιτυχής . Ολοι οι παραπάνω  ζητάνε την  ακύρωση των όποιων αποτελεσµάτων και την επαναπροκήρυξη το ταχύτερο δυνατό του συνόλου του προϋπολογισµού και µε πολλαπλά κριτήρια. 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο  Λαµβάνοντας  υπόψη του 
-Οτι η βιοκαλλιέργεια   είναι µια  ξεχωριστή οικονοµική και παραγωγική  δραστηριότητα  που «ταιριάζει»  στο προφίλ  της Πελοποννήσου .  -  Στη Περιφέρεια µας  υπάρχουν εκατοντάδες  βιοκαλλιεργητές  µε επενδύσεις  σε υποδοµές , µε γνώσεις  και εµπειρία   στην παραγωγή – τυποποίηση και εµπορία  βιολογικών  προϊόντων . - Η οικονοµική ενίσχυση του προγράµµατος   είναι σηµαντική  για τους παραγωγούς σε µία ιδιαίτερη παραγωγική διαδικασία υψηλού κόστους  - Η συντριπτική πλειοψηφία  των υποψηφίων δικαιούχων από την Πελοπόννησο  αποκλείονται  - Το σύνολο των εµπλεκοµένων ( παραγωγοί – γεωπόνοι – οργανισµοί πιστοποίησης )  θεωρούν ότι η προκήρυξη  είχε κενά, τυπικά και επιστηµονικά  και δεν πέτυχε το σκοπό της  -  Το καθολικό αίτηµα  της  ακύρωσης  της πρόσκλησης – διαγωνισµού   
Αποφασίζει  Συντάσσεται   µε το δίκαιο αίτηµα των βιοκαλλιεργητών της Περιφέρειας και ζητά  - Ακύρωση  των αποτελεσµάτων  της τρέχουσας  προκήρυξης . - Επαναπροκήρυξη  του µέτρου 11  Βιολογικές Καλλιέργειες , το συντοµότερο δυνατόν , µε  προϋπολογισµό µεγαλύτερο  του υπάρχοντος και µε  κριτήρια αξιολόγησης σαφή και περισσότερα του ενός . Τα κριτήρια θα πρέπει  να διασφαλίζουν  την οµαλή συνέχιση του προγράµµατος , την διεύρυνση του  και την διαφάνεια  στην κατανοµή των πόρων . - Η κατανοµή των διαθέσιµων πόρων  θα πρέπει να  γίνεται κατά Περιφέρεια  µε βάση το ιστορικό προηγούµενο κάθε Περιφέρειας ώστε να διαφυλάσσεται  και ο καλλιεργητικός  χαρακτήρας  αυτών .
 
  
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ  
 -5
…………………………………………………………………………………………………………….
Κατόπιν των ανωτέρω, το Περιφερειακό Συµβούλιο, οµόφωνα 
                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Συντάσσεται   µε το δίκαιο αίτηµα των βιοκαλλιεργητών της
Περιφέρειας και ζητά:
- Ακύρωση  των αποτελεσµάτων  της τρέχουσας  προκήρυξης.
- Επαναπροκήρυξη  του µέτρου 11  Βιολογικές Καλλιέργειες,
το συντοµότερο δυνατόν, µε  προϋπολογισµό µεγαλύτερο  του
υπάρχοντος και µε  κριτήρια αξιολόγησης σαφή και περισσότερα του
ενός. Τα κριτήρια θα πρέπει  να διασφαλίζουν  την οµαλή συνέχιση του
προγράµµατος, την διεύρυνση του  και την διαφάνεια  στην κατανοµή
των πόρων .
- Η κατανοµή των διαθέσιµων πόρων  θα πρέπει να  γίνεται
κατά Περιφέρεια, µε βάση το ιστορικό προηγούµενο κάθε Περιφέρειας
ώστε να διαφυλάσσεται  και ο καλλιεργητικός  χαρακτήρας  αυτών.  
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 128 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφεται ως κατωτέρω : 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ 
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΤΖΙΩΚΟΣ
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου