Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕ∆ (σχολικό έτος 2017-2018)Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, κατά το σχολικό έτος 2017-2018, θα εισαχθούν στις Επαγγελµατικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ∆ 6.460 µαθητές και µαθήτριες προκειµένου να εκπαιδευτούν σε 31 ειδικότητες µε ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Οι Επαγγελµατικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ έχουν σαν κύριο στόχο την ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας νέων ηλικίας 16-23 ετών. H Μαθητεία είναι το σύστηµα Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του µαθητή στο σχολείο µε την εκπαίδευση σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας (on-the-job training).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους.
Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ είναι διετής και οι µαθητές πρέπει να είναι απόφοιτοι της Α΄τάξης Λυκείου τουλάχιστον.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στην ΕΠΑΣ Μαθητείας της προτίµησής τους από 12/6/2017 έως 31/8/2017, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Η επιλογή των µαθητών γίνεται με το βαθµό του τίτλου σπουδών καθώς και µε κοινωνικά/ οικονομικά κριτήρια.
Το κόστος για την επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των µαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης των ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2017-2018 αντιστοιχεί σε 11 € την ηµέρα ανά ασκούµενο µαθητή και προβλέπεται να συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα http://www.oaed.gr/ και στις Επαγγελµατικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ∆.
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου