Χαμός με τα σκουπίδια. Φορείς στέλνουν επιστολή στον Πρωθυπουργό


1)ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗΣ                                                                                    ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  
«Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ»,  Κολοκοτρώνη 108, Πειραιάς.                                                                 Αθήνα, 8/06/2017.                                                                                     
2)   ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΑΣΕΑΤΩΝ,   Κοραή 3, Αθήνα. 
3) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΚΕΡΑΣΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ, Κεραστάρι Αρκαδίας
4)  Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΙΤΩΝ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ», Σταδίου 60,Αθ.
5)  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΑΙΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», Σοφοκλέους 5, Αθήνα.  
6) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙΩΝ « Η ΑΓΙΑ
ΤΡΙΑ∆Α», Κουµουνδούρου 37, Αθήνα.     
Επικοινωνία : Κα Καλλιόπη Κουτουζή,
 Αντιπρόεδρος Πολ. Συλλόγου  Παλαιόχουνης
Τηλ: 6946 171948- 210 9767978- 210 7713169                         
Mail: kalliopi.grispou.koutouzi@gmail.com 
ΠΡΟΣ :
                                                                                             ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ
  
ΘΕΜΑ:  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟ ΚΥΡΩΣΗ ΠΕΣ∆Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ:  ΟΨΙΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΓΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ΣΕ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ∆ΗΜΟΥΣ  ΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΚΥΡΩΣΗ  ΠΕΣ∆Α ΕΠΙΣΥΡΟΥΣΕΣ  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ Ν. 4042/12. ΒΑΣΙΜΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ  ΥΠΟΥΡΓΩΝ  ΑΠΟ  ΠΙΘΑΝΗ ΚΥΡΩΣΗ ΝΟΘΕΥΜΕΝΟΥ ΠΕΣ∆Α  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3871/2010 « ∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη»  
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Κύριοι Υπουργοί, 
                     Σε παλαιότερη αλληλογραφία µας  προς εσάς  και τα Μέλη της 
∆ιυπουργικής  Επιτροπής Συντονισµού Μεγάλων Έργων Υποδοµής 

(Αναφορά Συλλόγων από 22/05/2016) ή  και σε  συναντήσεις µας, µε
κάποια από τα Μέλη της  ή τους προκατόχους τους,   σας είχαµε ενηµερώσει
για τα πολλά νοµικά, πολεοδοµικά και άλλα προβλήµατα και πληµµέλειες του
Έργου Σ∆ΙΤ µε τη ΤΕΡΝΑ, το οποίο φαίνεται να προκρίνεται από τη
∆ιυπουργική Επιτροπή, µε τον υπό κύρωση ΠΕΣ∆Α ((Σενάριο 1β., τρεις 
Κεντρικές Μονάδες και Τοπικές Μονάδες µε δικαίωµα διαχείρισης
βιοαποδοµήσιµων,  δηλαδή κοµποστοποίηση).
 Ενός «νοθευµένου» ΠΕΣ∆Α, εφόσον  δεν περιλαµβάνει την απόφαση
3/16 του Φo∆ΣΑ, την τελική, δηλαδή, απόφαση του Συνδέσµου, κατά τη
βούληση του, ως  αρµοδίου οργάνου, σχετικά µε τις βασικές Αρχές,
αλλά και τον ειδικότερο σχεδιασµό που πρέπει να περιλαµβάνει ο
ΠΕΣ∆Α Πελοποννήσου. Ο ΠΕΣ∆Α αυτός,  ευλόγως κυρώθηκε από το
Περιφερειακό Συµβούλιο στη Συνεδρίασή, της 20/02/2017, µε σύσσωµη
αντίθεση των αντιπολιτευοµένων Παρατάξεων Μειοψηφίας, εφόσον 
αντιπροσωπεύει κυρίως τη βούληση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου  κ.
Πέτρου Τατούλη για τη λύση του θέµατος µέσω Σ∆ΙΤ µε την ΤΕΡΝΑ.  
Θέµα για το  οποίο γεννώνται υπόνοιες, αν όχι βεβαιότητα, ότι 
επιβοηθεί η Εκτελεστική Επιτροπή του Φο∆ΣΑ, παραποιώντας επί
σκοπώ τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργάνου, είτε
στη ΣΜΠΕ του ΠΕΣ∆Α, είτε στον ίδιο τον ΠΕΣ∆Α,   γεγονός, βέβαια,  το
οποίο θεµελιώνει σχετικές ποινικές παραβάσεις  και για το οποίο  Μέλη
του Φο∆ΣΑ ( οι ∆ήµαρχοι των µεγάλων πόλεων,  πλην Καλαµάτας)
έχουν επιφυλαχθεί, ρητά και µε σχετική Εξώδικη ∆ήλωσή τους.
 Αναλυτικά, επιθυµούµε να σας γνωρίσουµε τα εξής σηµαντικά και αληθή : 
Α.      ΟΨΙΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1)           Οι πολιτιστικοί µας Σύλλογοι, απαρτιζόµενοι από µέλη-κατοίκους των
οικισµών Παλαιόχουνης Αρκαδίας και Καλλιρρόης Μεσσηνίας, καθώς  και οικισµών
πέριξ αυτών, όλοι κάτω των 2.000 κατοίκων και προϋφιστάµενοι του 1923,  ως  
έχοντες εξαιρετικό έννοµο συµφέρον και δικαίωµα  ενηµέρωσης σχετικά µε το θέµα
της διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου,   σύµφωνα µε

τις διατάξεις του άρθρου 32 ν. 4042/12, κατόπιν βασίµου πληροφορήσεως,  
ζητήσαµε µε την από 12/5/2017 επιστολή µας προς την αρµόδια Υπηρεσία
ΠΕΧΩ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας  και
Ιονίου, που έλαβε αριθ. πρωτ. 107512/15-5-2017 και ετέθησαν άµεσα στη
διάθεσή µας,  από το Αρχείο αυτής,  όλοι οι  ανενεργοί φάκελοι και για τους 5
Νοµούς της Περιφέρειας,  που αφορούν  υπό αδειοδότηση  χώρους  ΧΥΤΑ ή
ΧΥΤΥ, µε εγκεκριµένες Μελέτες Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης
και Οριστικές Μελέτες για τους τρεις εξ αυτών (Ανατολικής Κορινθίας,
Αργολίδας και Λακωνίας). Όλες οι Μελέτες έχουν εκπονηθεί από την εταιρεία
«ENVIRΟNPLANT S.A. », που έχει εκπονήσει και τη ΜΠΕ για το Έργο µε την
ΤΕΡΝΑ.  
Συγκεκριµένα, µας χορηγήθηκαν, µε βάση και το αριθ. πρωτ. 107512/17-5-2017
επείγον  έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Πελοποννήσου
και θέµα «Πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες έργων που αφορούν σε
Χ.Υ.Τ.Α.-Χ.Υ.Τ.Υ. κατηγορίας Α2 του Ν. 1560/86, όπως ισχύει, εντός της
Περιφέρειας Πελ/σου»,  τα εξής :  
1)   Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Χώρος
Υγειονοµικής Ταφής Στερεών Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) ∆ιαχειριστικής
Ενότητας Ν. Αρκαδίας» εγκριθείσα µε την υπ’ αριθ. 3944/25-10-2005
Γνωµοδότηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και
Αξιολόγησης του Γεν. ∆/ντή  Περιφέρειας Πελ/σου. Ο Χώρος
προσδιορίζεται στα διοικητικά όρια του ∆. Σκυρίτιδας  και ειδικότερα
στη θέση « Σουρτή (ή Σούρη) Κάµπος» . 
2) Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Χώρος
Υγειονοµικής Ταφής Στερεών Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) ∆ιαχειριστικής
Ενότητας Ν. Λακωνίας » εγκριθείσα µε την υπ’ αριθ. 4109/25-10-2005
Γνωµοδότηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και
Αξιολόγησης του Γεν. ∆/ντή  Περιφέρειας Πελ/σου.  Ο Χώρος
προσδιορίζεται στα διοικητικά όρια του ∆. Κροκεών   και ειδικότερα στη
θέση «  Αρδέλι-Μοναχόλακας » . 

3)  Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Χώρος
Υγειονοµικής Ταφής Στερεών Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) ∆ιαχειριστικής
Ενότητας Ν. Μεσσηνίας » εγκριθείσα µε την υπ’ αριθ. 4453/14-11-2005
Γνωµοδότηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και
Αξιολόγησης του Γεν. ∆/ντή  Περιφέρειας Πελ/σου. Ο Χώρος
προσδιορίζεται στα διοικητικά όρια του ∆. Οιχαλίας    και ειδικότερα στη
θέση «  Παλιοροβούνι 1».. 
 
4)  Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Χώρος
Υγειονοµικής Ταφής Στερεών Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) ∆ιαχειριστικής
Ενότητας Ν. Αργολίδος» εγκριθείσα µε την υπ’ αριθ. 5141/16-01-2006
Γνωµοδότηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και
Αξιολόγησης του Γεν. ∆/ντή  Περιφέρειας Πελ/σου. Ο Χώρος
προσδιορίζεται στα διοικητικά όρια του ∆. Ασίνης  και ειδικότερα στη
θέση « Λυκοτρούπι» . 
5) Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Χώρος
Υγειονοµικής Ταφής Στερεών Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) ∆ιαχειριστικής
Ενότητας  Ανατολικής Κορινθίας» (∆ήµοι Κορινθίων, Λουτρακίου
Περαχώρας, Σολυγείας, Τενέας, Σαρωνικού, Αγίων θεοδώρων, Άσσου
Λεχαίου και Βόχας)  εγκριθείσα µε την υπ’ αριθ. 3162/29-08-2006
Γνωµοδότηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και
Αξιολόγησης του Γεν. ∆/ντή  Περιφέρειας Πελ/σου. Ο Χώρος
προσδιορίζεται στα διοικητικά όρια του ∆. Τενέας  και ειδικότερα στη
θέση  Θ1, 2,5 Km ανατολικά του οικισµού Σπαθοβουνίου .
 
 Πέραν αυτών και οριστικές Μελέτες, ως ακολούθως: 
1) Φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:
«Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Στερεών Αποβλήτων (ΧΥΤΑ)
∆ιαχειριστικής Ενότητας  Ανατολικής Κορινθίας»  του Συνδέσµου
∆ήµων Ν. Κορινθίας.
2) Φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:
«Ολοκληρωµένη Εγκατάσταση ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕ∆Α) της

3ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας  Περιφέρειας Πελ/σου (Ν. Λακωνίας)», 
του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  Ν. Λακωνίας.
3) Φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών

της κοινής Υ.Α. 50910/2727/16.12.2003  (ΦΕΚ 1909 Β’), η οποία αποτελούσε τον
ΕΣ∆Α του 2003. 
(¨Όπως γνωρίζετε, µε την άνω ΚΥΑ, µε τίτλο «Μέτρα και ‘Οροι για τη ∆ιαχείριση
Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης», 
εναρµονίσθηκε η ελληνική νοµοθεσία προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ
«περί στερεών αποβλήτων», µε την οποίαν, όπως τροποποιήθηκε
επανειληµµένα, θεσπίσθηκε µία σειρά κοινοτικών κανόνων για τις διάφορες
φάσεις και τους τρόπους διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, µεταξύ των
οποίων και για την επεξεργασία και την τελική διάθεσή τους. 
Στη συνέχεια, µε την Η.Π. 50910/2727/16.12.2003 « Μέτρα και ΄΄Οροι για τη
∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός
∆ιαχείρισης» κοινή απόφαση  των υπουργών Οικονοµίας  και Οικονοµικών
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµοσίων Έργων –Υγείας και Πρόνοιας – Γεωργίας – Εµπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ
1909 Β’), και έκτοτε ΚΥΑ 2003, εναρµονίσθηκε η ελληνική νοµοθεσία προς τις
απαιτήσεις της προαναφερθείσης  Οδηγίας     75/442/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε µε
την οδηγία 91/156/ΕΟΚ, ώστε, σύµφωνα µε το άρθρο 1 αυτής « µε τον καθορισµό
κατευθύνσεων, µέτρων, όρων και διαδικασιών για τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων, να προλαµβάνονται ή να µειώνονται κατά το δυνατόν οι αρνητικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον και να εξασφαλίζεται κατά τον τρόπο αυτόν υψηλό
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας», προβλέφθηκε δε
ότι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων  πραγµατοποιείται βάσει
σχεδιασµού σε δύο επίπεδα, εθνικό (ΕΣ∆Α, βλ. άρθρο 5 της ΚΥΑ) και
περιφερειακό (ΠΕΣ∆Α, βλ. άρθρο 6),   «κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται ότι
δεν τίθεται σε κίνδυνο, αµέσως ή εµµέσως, η υγεία του ανθρώπου  και ότι δεν
χρησιµοποιούνται διαδικασίες ή µέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το
περιβάλλον (άρθρο 4 παρ. 1 ).       
Αντίστοιχες ρυθµίσεις περιελάµβανε και η Οδηγία 2006/12/ΕΚ, η οποία
κατήργησε την Οδηγία 75/442//ΕΟΚ, αλλά ήδη περιλαµβάνει και η
µεταγενέστερη και εν προκειµένω εφαρµοζόµενη Οδηγία 2008/98/ΕΚ  «για τα
απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων οδηγιών», µε την οποία
καταργήθηκε η Οδηγία 2006/12/ΕΚ και η οποία (2008/98/ΕΚ)
µεταφέρθηκε στην εσωτερική έννοµη τάξη µε τον ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24
Α’ ).

Με τους στόχους και τις προβλέψεις της άνω Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, παρόλο
που δεν είχε ακόµη µεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο, µε την 5145/2.12.2010 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (Α∆Α:
4ΙΦΘΙΑΡ-Φ)    εγκρίθηκε το αναθεωρηµένο/επικαιροποιηµένο «ΠΕΣ∆Α
Πελοποννήσου 2010», που έθετε ως στόχο  «την πρόβλεψη για τη
µείωση της παραγωγής στερεών αποβλήτων, τη διαλογή στην πηγή,
την επεξεργασία και την αξιοποίηση-ανακύκλωση των στερεών
αποβλήτων της Περιφέρειας, στα πλαίσια της ολοκληρωµένης
διαχείρισής τους, µε την ενεργό συµµετοχή των πολιτών και των
φορέων της. 
2)      Στη συνέχεια, ανευρίσκουµε από το άνω Πρόγραµµα και σας
παραθέτουµε αυτούσιο το πολύ σηµαντικό για το θέµα, έγγραφο της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας, ∆/νσης
ΠΕΧΩ, Τµήµατος Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασµού,  αριθ.
πρωτ. οικ. 389/31.1.2007 µε θέµα: «Μελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων
Υπολειµµάτων  (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ) ∆ιαχειριστικών ενοτήτων (∆.Ε.)
Περιφέρειας Πελοποννήσου, στα πλαίσια του εγκεκριµένου
Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α), το
οποίο απευθυνόταν προς τους Φορείς ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Νοµών  Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας,  Μεσσηνίας και Κορινθίας
(ΤΕ∆Κ Νοµών)    και το κείµενο του οποίου έχει ως εξής: 
«Ύστερα από την έκδοση των θετικών γνωµοδοτήσεων του Γενικού ∆/ντή
Περιφέρειας Πελοποννήσου για τους ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ των ∆.Ε.: Ν. Αργολίδας, Ν.
Αρκαδίας, Ν. Λακωνίας, Ν. Μεσσηνίας και Ανατολικής Κορινθίας, σας
υπενθυµίζουµε ότι, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7, παρ. 2β της ΚΥΑ
50910/2727/2003 (1909Β), έχετε την υποχρέωση να εκπονήσετε τις ΜΠΕ των
ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, για τη λήψη, τελικά, των αδειών διαχείρισης (µεταφόρτωσης,
αξιοποίησης, διάθεσης κ.λ.π. ) από τον οικείο σε κάθε περίπτωση ∆.Ε.
Νοµάρχη (άρθρο 8 , παρ. 2β της ιδίας ΚΥΑ. 

Η « αξιοποίηση» των στερεών αποβλήτων που θα πραγµατεύονται οι ΜΠΕ ,
όλες δηλαδή οι εργασίες ανακύκλωσης ή και ανάκτησης υλικών ή ενέργειας
από τα απόβλητα, µέσω των οποίων οι ΧΥΤΑ θα µετεξελιχθούν σε ΧΥΤΥ,
πρέπει να είναι σύµφωνη  µε τους όρους, µέτρα, περιορισµούς και
προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στο εγκεκριµένο, µε την υπ’ αριθ.
486/10.2.2005 Απόφαση Γενικής Γραµµατέως  Περιφέρειας Πελοποννήσου,
ΠΕΣ∆Α (άρθρο 7, παρ. 2γ της προαναφερόµενης ΚΥΑ).
Ε.Γ.Γ.Π.Π.
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσεως
                                                                         ΠΕΧΩ
           Κούνας Λυµπέριος          
Πολ. Μηχ. µε Α’β
      Τα πολύ σηµαντικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από την
έρευνα αυτή είναι τα εξής:
1) Ότι το τόσο σηµαντικό  έργο της διαχείρισης απορριµµάτων
Περιφέρειας Πελοποννήσου, είχε ήδη ξεκινήσει από το 2005, υπό
το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ, µε το οποίο  χρηµατοδοτήθηκαν
«πανάκριβες» Προµελέτες για όλους τους ∆ήµους της
Περιφέρειας και Μελέτες για τους τρεις εξ αυτών (Ανατ. Κορινθίας,
Μεσσηνίας, Λακωνίας), για τις οποίες, τελευταίες, έλειπε απλώς η
διαπίστωση εναρµόνισής τους προς τον «ΠΕΣ∆Α 2010», όπως
σχετικό έγγραφο έχει σταλεί από την αρµόδια Υπηρεσία της
Περιφέρειας προς το ΤΕ∆Κ Νοµού Λακωνίας.  Είναι
χαρακτηριστικό το ύψος του ποσού που καταβλήθηκε για τις
Μελέτες του ∆ήµου Λακωνίας, ως άνω, το οποίο ανέρχεται σε
649.000,00 ευρώ, µε βάση σχετική απόδειξη. Επίσης, υπάρχουν
αποδείξεις για ποσά  200.000 ή 300.000 ευρώ ή και τµηµατικής
χρηµατοδότησης. 
2) Οι ∆ήµοι και συνεκδοχικά ο Φο∆ΣΑ έχουν στη διάθεσή τους
εµπεριστατωµένες ώριµες Μελέτες για δηµοπράτηση και
κατασκευή χώρων ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ σε τουλάχιστον 4 σηµεία της
Περιφέρειας Πελ/σου. Χαρακτηριστικό  παράδειγµα είναι η Μελέτη

στην περιοχή  « Αρδέλι – Μοναχόλακας» ή «Ασήµι» του πρώην
∆ήµου Κροκεών , σηµερινού ∆ήµου Ευρώτα, η οποία ευρίσκεται
στο στάδιο της τελικής έγκρισης των περιβαλλοντικών της όρων,
ήδη κατατεθειµένης στην αρµόδια ∆/νση της Περιφέρειας Πελ/σου
από το 2009. Μετά φυσικά την επικαιροποίησή της  είναι έτοιµη
και µε τα τεύχη δηµοπράτησης προς διαγωνιστική διαδικασία
υλοποίησης και κατασκευής του έργου. Τα ίδια ισχύουν και για
τους νοµούς  Κορινθίας και Μεσσηνίας. 
Εποµένως, υπάρχουν Ώριµες- Οριστικές ή αδειοδοτηµένες
Μελέτες για ΧΥΤΥ σε στάδιο τακτικής περιβαλλοντικής
αδειοδότησης:
Α) Περιοχή « Αρδέλι – Μοναχόλακας» ή «Ασήµι» του ∆ήµου
Ευρώτα.
Β)  Περιοχή στα όρια Αργολιδοκορινθίας, ∆.Ε. Τενέας, πλησίον
∆ερβενακίων, 2.5 Km ανατολικά του οικισµού Σπαθοβούνι.
Γ)  Περιοχή «Παλιοροβούνι 1» του ∆ήµου Οιχαλίας, και 
∆) Λειτουργούσα εγκατάσταση ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ στο ∆ήµο
Ξυλοκάστρου. 
 
3) Οι Προµελέτες  και Μελέτες του Προγράµµατος  «ΘΗΣΕΑΣ» έχουν
εκπονηθεί από την Εταιρεία «ENVIRONPLANT S.A.», η οποία έχει
εκπονήσει και τη ΜΠΕ του Σ∆ΙΤ µε την ΤΕΡΝΑ, όπου υπάρχουν
διαφοροποιηµένες οι τρεις άλλες χωροθετήσεις σε Παλαιόχουνη 
Αρκαδίας, Καλλιρρόη  Μεσσηνίας και Σκάλα Λακωνίας, που
αφορούν χωροθετήσεις σε απαγορευτική απόσταση από
οικισµούς κάτω των 2000 κατοίκων, προϋφισταµένων του 1923,
χωρίς καθορισµένα όρια,  χωρίς χρήσεις γης , σε χώρο που
αποτελεί «καταφύγιο άγριων ζώων» σε Παλαιόχουνη και «Γη
Υψηλής Παραγωγικότητας» σε Καλλιρρόη και Σκάλα, όπου
υπάρχουν και θέµατα προστασίας  των υδάτων. 
10 
Είναι προφανές, ότι οι νέες χωροθετήσεις εξυπηρετούν τα
συµφέροντα της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», η
οποία επιθυµεί αυτές να ευρίσκονται: α) σε απόσταση
«αναπνοής» από το  Εργοστάσιο της ∆ΕΗ  Μεγαλοπόλεως  µε
την οποίαν τη συνδέουν συµβάσεις συνεργασίας για προώθηση
κοινών επιχειρηµατικών  στόχων, στο βωµό των οποίων
θυσιάζονται οι σχετικές νοµοθετικές απαγορεύσεις για
αδειοδότηση ΜΕΑ σε απαγορευτική απόσταση από τους
Οικισµούς,  και β) κοντά στο εθνικό δίκτυο µε όποια επιβάρυνση
αυτό  συνεπάγεται (οπτική επαφή – κυκλοφοριακός φόρτος
βαρέων οχηµάτων κ.λ.π.) προς αποφυγήν κατασκευής οδών
προσπελάσεως  προς τις µονάδες.
4)    Επί πλέον, τίθεται θέµα κατασπατάλησης του δηµοσίου
χρήµατος, µε  νοµοθετηµένη « ευθύνη» των µελών της
Κυβέρνησης και της Περιφέρειας Πελοπονήσου ( βλ. κατωτέρω
διατάξεις Ν. 3871/2010), οι οποίοι δεν έλαβαν υπόψη τις άνω
σχετικές  Προµελέτες και  Μελέτες, που έχουν πληρωθεί
πανάκριβα και τυχόν προβούν σε κύρωση  του ΠΕΣ∆Α που
ενέκρινε η Περιφέρεια Πελοποννήσου και προκρίνει µία
πανάκριβη και υπερτιµολογηµένη λύση µε εξαιρετικά µεγάλη
χρονική διάρκεια. 
Να σηµειώσουµε, ότι, αν και έχει ζητηθεί σχετική ενηµέρωση από
το αρµόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική
∆/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ∆/νση Προστασίας
Βιοποικιλότητας, Εδάφους και ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, Τµήµα
∆ιαχείρισης αστικών, Βιοµηχανικών και συναφών Αποβλήτων, µε
έγγραφά µας από 17/2/2017, που έλαβαν αριθ. 8671/17 (Γενικό
Πρωτόκολλο)  και 23/17 (Πρωτόκολλο Γενικής   ∆/ντριας Κας 
Καλύβα), το οποίο αν και µας απάντησε σχετικά µε το αριθ.
8671/487/20.2.2017 έγγραφό του, δεν µας έχει χορηγήσει µέχρι
σήµερα  το εγκεκριµένο από την Περιφέρεια ΠΕΣ∆Α, ούτε έχουν
απαντηθεί σχετικά ερωτήµατα που θέσαµε στο έγγραφό µας (εάν,
11 
δηλαδή, έχουν συµπεριληφθεί στο ΠΕΣ∆Α οι αποφάσεις του
Φο∆ΣΑ, εάν συνάδει µε τον ΕΣ∆Α κ.λ.π.).  
Οι Σύλλογοι, δια των εκπροσώπων µας, απλώς,
παρακολουθήσαµε τη Συνεδρίαση του Περ/κού Συµβουλίου της
20/2/2017 και λάβαµε γνώση της σχετικής Γνωµοδοτήσεως της 
Αντιπεριφεριάρχου   Κας Νικολάκου, η οποία τάσσεται
αναφανδόν µε το σενάριο 1β , δηλαδή του Σ∆ΙΤ µε την ΤΕΡΝΑ σε
µια διαχειριστική Μονάδα, προφανώς αυτήν της Παλαιόχουνης,
εφόσον, όπως είπε χαρακτηριστικά: «Τι να µας κάνουν οι
ΜΟΝΑ∆ΟΥΛΕΣ;» , όταν ο ΕΣ∆Α προβλέπει ό,τι προβλέπει για τις
τοπικές διαχειρίσεις και έχουν καταβληθεί σεβαστά  ποσά για
αδειοδοτήσεις ή υπό αδειοδότηση τοπικά έργα, από τις ∆.Ε.
Περιφέρειας Πελ/σου.
Επί πλέον, δεν µας έχει χορηγηθεί και αποκρύπτεται η
Γνωµοδότηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού της Περιφέρειας Πελοπννήσου (Υπεύθυνη Κα
Καλαµούτσου), η οποία σύµφωνα µε τη διαδικασία εφαρµογής
του άρθρου 31  Ν. 4042/2012, όπως διευκρινίστηκε µε το υπ’ αριθ.
οικ. 872/13/7.1.16 έγγραφο της Κας Μπαριτάκη, Γενικής
Γραµµατέως ΥΠΕΝ , θα έδει να συλλέξει όλες τις άλλες
υποχρεωτικές Γνωµοδοτήσεις, Γενικών Γραµµατέων και
Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, να γνωµοδοτήσει η ιδία σχετικά , να
διαβιβάσει τα πάντα στο  Περιφερειακό Συµβούλιο  και µετά  την
έγκρισή του, να τα αποστείλει  στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
 
         
Β.  ΝΟΘΕΥΜΕΝΟΣ ΠΕΣ∆Α  ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΜΠΕ 
Ι. ΝΟΘΕΥΣΗ ΠΕΣ∆Α
12 
Α.        Σύµφωνα µε την αριθ. 3/2016  Απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Περιφερειακού Συνδέσµου Φορέων ∆ιαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου  (Πρακτικά
της συνεδρίασης αριθ. 7/18.07.2016, όπως οριστικοποιήθηκαν στη
συνεδρίαση 8/2.08.2016- Α∆Α: ΩΜΙΥΟΞΝΒ-66-Ζ), εντάχθηκαν οι
κατωτέρω τροποποιήσεις στο αρχικό κείµενο του ΠΕΣ∆Α,  σύµφωνα µε
το Μελετητή κ. Κουρνιώτη, της αναδόχου Εταιρείας για την εκπόνηση
του ΠΕΣ∆Α,  κατόπιν προηγούµενης από 11/07/2016 αποφάσεως και
υποδείξεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις οποίες:      
1. Τα σενάρια αφορούν (α) ολοκληρωµένη κεντρική διαχείριση και (β)
αποκεντρωµένη τοπική διαχείριση. Η πρόταση αναθεώρησης του
ΠΕΣ∆Α  δεν προκρίνει συγκεκριµένο τρόπο υλοποίησης της
ολοκληρωµένης κεντρικής διαχείρισης την οποία προκρίνει (αν θα είναι
αποκλειστικά δηµόσια, µε Σ∆ΙΤ, µε χρήµατα του ΦΟ∆ΣΑ ή ότι άλλο
είναι πιθανό). Απαλείφθηκαν όλες οι αναφορές σε Σ∆ΙΤ.
2. Ο χρόνος λειτουργίας των µόνιµων εγκαταστάσεων επεξεργασίας
θα καθοριστεί κατά την υλοποίησή τους και όχι από το ΠΕΣ∆Α.
Απαλείφθηκαν οι αναφορές στα 28 χρόνια του Σ∆ΙΤ και έχει
αντικατασταθεί από τη φράση « Ο χρόνος ζωής των µονάδων
πρέπει να οριστεί σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα καλών
βιοµηχανικών πρακτικών» {κεφ. 2} .
3. Απαλείφθηκαν οι αναφορές σε ελάχιστη εγγυηµένη ποσότητα. Η
ποσότητα που πάει για επεξεργασία στις κεντρικές µονάδες είναι
εκείνη των υπολειµµατικών σύµµεικτων ( µετά τη διαλογή στην
πηγή) και (εφόσον είναι τεχνικά δυνατό) και ποσότητες ιλύων
αστικού τύπου.  Αντίθετα προστέθηκε η φράση «Η συνολική
δυναµικότητα των µονάδων επεξεργασίας πρέπει να είναι της
τάξης των 200.000 τόνων ανά έτος, προκειµένου να υπάρχει
ασφάλεια στη διαχείριση. Ωστόσο, η ποσότητα σύµµεικτων που
θα οδηγείται στις µονάδες αυτές θα µειώνεται µε το χρόνο ως
αποτέλεσµα της πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων και της
αύξησης του ρυθµού ανακύκλωσης. Για το λόγο αυτό οι µονάδες
θα πρέπει να µπορούν να λειτουργούν διαχρονικά µε ελάχιστη
13 
ποσότητα εισόδου της τάξης των 100.000 τόνων ανά έτος» που
προτρέπει στη µείωση της εγγυηµένης ποσότητας στους 100.000
τόνους. Έτσι αντιµετωπίζονται (α) η πιθανότητα ένας ∆ήµος να
έχει  στην πραγµατικότητα µικρότερη ποσότητα ΑΣΑ από αυτή
που εκτιµάται και (β) ένας ∆ήµος να έχει  καλύτερη απόδοση στη
διαλογή στην πηγή ανακυκλώσιµων και βιοαποβλήτων.{κεφ. 2
&11}    
4.  Απαλείφθηκαν οι αναφορές στην ακριβή χωροθέτηση των
κεντρικών µονάδων (Καλλιρρόη, Παλαιόχουνη, Σκάλα,
Σπαθοβούνι και Ν. Κίος). Αντικαταστάθηκαν µε αναφορές στις
Περιφερειακές Ενότητες όπου εκτιµάται ότι πρέπει να
εγκατασταθούν οι µονάδες. Έτσι π.χ. δεν γίνεται αναφορά σε
ΜΕΑ Καλλιρρόης αλλά στη ΜΕΑ Μεσσηνίας. Κατά την υλοποίηση
της αναθεώρησης θα αποφασισθεί η ακριβής χωροθέτηση.  {κεφ.
2,7, 11,12}   
5.   Στο κεφάλαιο 7 προστέθηκαν και τα κόστη διαχείρισης ανά τόνο
αποβλήτων που πηγαίνουν σε µονάδα διαχείρισης ή/και
κοµποστοποίησης, δηλαδή τα κόστη διαχείρισης που
προκύπτουν αν από τις παραγόµενες ποσότητες αποβλήτων
απαλειφθούν τα ανακυκλώσιµα και η οικιακή κοµποστοποίηση,  
6. …………….7…………. 8…………..9…………..  
 10.   Απαλείφθηκε η αναφορά σε συγκεκριµένη απόσταση από
οικισµούς στα κριτήρια αποκλεισµού και αντικαταστάθηκε από τη
φράση « Όπως προβλέπεται από την κείµενη περιβαλλοντική και
χωροταξική νοµοθεσία» {κεφ. 2} δεδοµένου ότι η νοµοθεσία προβλέπει
συγκεκριµένες αποστάσεις ανάλογα µε την περίσταση………. 
 
14 
Β.          Περαιτέρω, στην άνω Συνεδρίαση αποφασίσθηκε να
ενσωµατωθούν στο τελικό κείµενο του ΠΕΣ∆Α, που θα υποβαλλόταν 
προς έγκριση στις αρµόδιες Αρχές και οι κατωτέρω βελτιωτικές
προτάσεις,  συµφωνηθείσες  κατά την άνω Συνεδρίαση.  
Έτσι, στο κείµενο του ΠΕΣ∆Α που έχει  εγκρίνει ο Φο∆ΣΑ  (Α∆Α:
6ΘΣΛΟΞΝΒ-ΑΞΜ) έχει ενσωµατωθεί το πολύ σηµαντικό  κείµενο:
« 1.           Όποιος ∆ήµος ή οµάδα ∆ήµων το επιθυµεί µπορεί να
αναπτύξει τοπική µονάδα µεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων. Η
ανάπτυξη τοπικών µονάδων µεταβατικής διαχείρισης µε χρήση
τεχνολογιών µηχανικής διαλογής, ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης,
οι οποίες µπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν και µετά το πέρας της
µεταβατικής διαχείρισης, επιτρέπεται από το ΠΕΣ∆Α.   Μετά την
υλοποίηση του ΠΕΣ∆Α οι µονάδες αυτές µπορούν να συνεχίσουν να
λειτουργούν, εφόσον οι ∆ήµοι που τις αναπτύξουν το επιθυµούν, µε
τρόπο λειτουργίας που θα συνάδει µε τα οριζόµενα στον ΕΣ∆Α και την
κείµενη νοµοθεσία.   Καθώς δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν µε
ασφάλεια τα χαρακτηριστικά τους, οι λεπτοµέρειες λειτουργίας και
ένταξής τους στο συνολικό σχέδιο διαχείρισης απορριµµάτων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου θα καθοριστούν κατά περίπτωση,
εκτιµώντας τη δυναµικότητα, τον τρόπο λειτουργίας τους και τα
συνολικά δεδοµένα στη διαχείριση απορριµµάτων της Περιφέρειας, µε
µεταγενέστερες αποφάσεις του ∆.Σ. του Φο∆ΣΑ, όταν  προκύπτει η
σχετική ανάγκη. Όσοι ∆ήµοι ή οµάδες ∆ήµων επιθυµούν να προβούν σε
ολοκληρωµένη τοπική διαχείριση µόνιµου χαρακτήρα, θα πρέπει
οπωσδήποτε έως τις 10-8-2016 να υποβάλλουν πλήρη και τεκµηριωµένη
πρόταση ολοκληρωµένης τοπικής διαχείρισης προς ενσωµάτωση στον
ΠΕΣ∆Α.    
 2.    Οι ανωτέρω τοπικές µονάδες υλοποιούνται από τους ∆ήµους
(µεµονωµένους ή σε οµάδα) και λειτουργούν υπό την αποκλειστική ευθύνη και
ιδιοκτησία των ∆ήµων και την εποπτεία του Φο∆ΣΑ.
3.      Απαλοιφή από το ΠΕΣ∆Α οποιασδήποτε αναφοράς σε ποιοτηκά
χαρακτηριστικά εισερχοµένων στις µονάδες.
15 
4.    Το τελικό κόστος διαχείρισης ανά τόνο διαχειριζόµενων
απορριµµάτων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί µε ακρίβεια εκ των
προτέρων, καθώς θα εξαρτηθεί από τα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα
υλοποίησης των προβλεποµένων στον ΠΕΣ∆Α  (αποκλειστικά δηµόσια
δαπάνη ή όχι, ποσοστό κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων, Σ∆ΙΤ,
δάνειο προς Φο∆ΣΑ ή οποιαδήποτε άλλη σύννοµη λύση). Ο Φο∆ΣΑ θα
πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η µέση τιµή
διαχείρισης να µην  ξεπερνάει τη µέση τιµή άλλων ολοκληρωµένων
λύσεων ανά την Ελλάδα.
5.             Η αρµοδιότητα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της
Περιφέρειας και των τυχόν συµβάσεων που απορρέουν από αυτές,
εκτός των τοπικών εγκαταστάσεων που θα κατασκευασθούν από
∆ήµους και θα είναι στην αποκλειστική τους αρµοδιότητα και ευθύνη, θα
πρέπει να ασκείται αποκλειστικά από το Φο∆ΣΑ Πελοποννήσου, ως
αρµοδίου φορέα, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία».   
Σχετικά µε την τελευταία ως άνω 5 παράγραφο, σας υπενθυµίζουµε ότι µετά
τη νοµοθετική ρύθµιση του άρθρο 23 του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21/21.02.2016) για
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»  µε τίτλο 
«Αρµοδιότητες υλοποίησης έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»,   µε το
οποίο καθορίστηκε  ότι: « Η παρ. 11 του άρθρου 17 του Ν. 4071/2012, όπως ισχύει, καταργείται»,    έπαυσε, πλέον,  η µεταβίβαση και η  άσκηση
µεταβιβασθεισών   αρµοδιοτήτων των ΦΟ∆ΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε
άλλα νοµικά πρόσωπα, όπως η Περιφέρεια Πελοποννήσου και  επανέρχεται σε ισχύ η παρ 1 του άρθρου 30 του Ν. 3536/2007  µε το οποίο ορίστηκε ότι:
« 1. α)  Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α) ως
προς τον ορισµό των αρµόδιων φορέων για τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων και των αναλόγων δραστηριοτήτων των ΟΤΑ (παρ. 3 και 4). Η
προσωρινή αποθήκευση, µεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση
των στερεών αποβλήτων σε κάθε Περιφέρεια της χώρας διενεργείται µε ευθύνη
των Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΦΟ∆ΣΑ, που προβλέπονται στο
άρθρο 7 παρ. 2 της κ.υ.α. 50910/2727/2003 ( ΦΕΚ 1909 Β’ / 22.12.2003, οι
16 
οποίοι αντιστοιχούν στις διαχειριστικές ενότητες κάθε Περιφέρειας και οι οποίοι
οργανώνονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις επόµενες παραγράφους».
Η καταργηθείσα διάταξη (παρ. 11 του άρθρου 17 του Ν. 4071/2012) προέβλεπε: 
«Αρµοδιότητες ΦΟ∆ΣΑ  που έχουν ανατεθεί σε άλλο νοµικό πρόσωπο κατά τις
διατάξεις της παρ. 5 του νόµου 3536/07 ( παραλείπεται εκ παραδροµής του
άρθρου 30 του νόµου………)  όπως ισχύει, εξακολουθούν να ασκούνται από
αυτό για όσο χρόνο προβλέπεται από την ισχύουσα απόφαση ανάθεσης». 
Γ.          ∆υστυχώς, υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες, ότι υπάρχουν δύο
κείµενα ΠΕΣ∆Α , δηλαδή:   α)  ένα κείµενο, ως άνω υπό Β’,  στο οποίο
συµπεριλαµβάνεται η απόφαση 3/2016 του Φο∆ΣΑ  όπως, παραδεκτά
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε,  και β)  ένα άλλο κείµενο ΠΕΣ∆Α, 
το οποίο ενέκρινε η Περιφέρεια Πελοποννήσου στις 20/02/2017 και  στο
οποίο δεν έχει  συµπεριληφθεί σκοπίµως , πλήρης,  η άνω  απόφαση
του Φο∆ΣΑ. 
Σε σχετικές αιτιάσεις των παρισταµένων  ∆ηµάρχων ή των  
Παρατάξεων της Μειοψηφίας για την αναβολή της συζητήσεως,
προκειµένου να εξετασθεί το θέµα, ο κ. Περιφερειάρχης,  η Κα
Αντιπεριφερειάρχης Εισηγήτρια και ο Πρόεδρος του Περ/κού
Συµβουλίου ισχυρίσθηκαν «ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ».
Στην ουσία το πλήρες κείµενο του ΠΕΣ∆Α Πελοποννήσου, όπως
διατυπώθηκε η άποψη όλων των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, είναι
αυτό που απεστάλη στις Αρχές µε το αριθ. 306/12.9.2016 έγγραφο του
Φο∆ΣΑ Πελοποννήσου (Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 44/2016
- Α∆Α: 6ΘΣΛΟΞΝΒ-ΑΞΜ ) και περιλαµβάνει τον Πίνακα µε τις
τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν στο ∆.Σ. του Φο∆ΣΑ.
Όµως, δυστυχώς, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, δε συµπεριέλαβε στο
εγκριθέν  κείµενο ΠΕΣ∆Α,  το έγγραφο 306/12.9.2016 που αποτελούσε
τον Πίνακα τροποποιήσεων που αποφάσισε το ∆.Σ. , ως άνω, αλλά
παρέµεινε, στο κείµενο του αριθ. 289/22.8.2016 εγγράφου του Φο∆ΣΑ 
17 
(Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 36/2016 - Α∆Α: 7ΜΧΗΟΞΝΒ
ΑΘΖ ). 
Η βιαστική  αποστολή του εγγράφου αυτού, στις 22/8/2016 από την Ε.Ε.,  είχε
επισύρει θύελλα αντιδράσεων από µέλη του ∆.Σ. ∆ηµάρχους και Εξώδικο
∆ήλωση από µέρους τους, καθόσον δεν περιελάµβανε όλες τις
αποφασισθείσες τροποποιήσεις, οι οποίες δεν είχαν ενσωµατωθεί
ακόµη στο ΠΕΣ∆Α.
 Υπήρξε αποστολή και ετέρου εγγράφου της Ε.Ε. αριθ. πρωτ.
308/19.9.2016, που περιελάµβανε δορθώσεις του Μελετητή κ. Κουρνιώτη
και του Συµβούλου της ΠΕ∆ κ. Καρούντζου, σύµφωνα µε όσα είχαν
αποφασισθεί, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΕΠΙΣΗΣ ∆ΕΝ ΕΛΗΦΘΗ ΚΑΘΟΛΟΥ ΥΠΟΨΗ
ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ,
Συνοψίζοντας, δηλαδή, είναι βέβαιον, ότι  τα έγγραφα αριθ. πρωτ.
306/12.9.2016 και 308/19.9.2016  της Εκτελεστικής Επιτροπής του Φο∆ΣΑ
δεν έχουν ληφθεί καθόλου υπόψη στο κείµενο ΠΕΣ∆Α που ενέκρινε η
Περιφέρεια Πελοποννήσου στη Συνεδρίασή της  20/02/2017, παρά τις περί
τούτου αντιρρήσεις  και της επισηµάνσεως του κινδύνου να προσβληθεί ο 
ΠΕΣ∆Α, άµα τη κυρώσει του, ενώπιον του Σ.τ.Ε, από τους έχοντες έννοµο
συµφέρον ∆ηµάρχους, µέλη του ∆.Σ. του Π.Σ. Φο∆ΣΑ..   
Μέχρι σήµερα, όπως  προαναφέρθηκε, δεν έχει γίνει γνωστό το κείµενο
του υπό κύρωση ΠΕΣ∆Α, αλλά ούτε και η σχετική Γνωµοδότηση της
∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού  Περιφέρειας
Πελοποννήσου, της οποίας η Προϊσταµένη Κα Καλαµούτσου, έχει όλη
την ευθύνη της διαβιβάσεως των εγγράφων. 
Υπάρχει άκρα µυστικότητα  και σιωπή µέχρι την κύρωσή του, γεγονότα που
γεννούν υποψίες κατόπιν όλων των προαναφερθέντων γεγονότων.
Επίσης, γεννά µεγάλη απορία, η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλουν τα
µέλη του ∆.Σ.- ∆ήµαρχοι να εισακουσθούν οι αποφάσεις τους, πολλές
οµόφωνες, από την Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσµου, η οποία φαίνεται
εν πολλοίς να δρα, ανεξάρτητα, ως να µην είναι ένα το Όργανο - ο Σύνδεσµος
και η βούλησή του. 
18 
    
ΙΙ.        ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΣΜΠΕ ΣΥΝΑ∆ΟΥΣΕΣ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΕΣ∆Α
α)  Στην παράγραφο 12 του Κεφ. Γ2  (Γενικοί  Όροι, περιορισµοί και
κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος)  της
κυρωθείσης ΣΜΠΕ, αναφέρεται επί λέξει: 
« Για την προστασία του τοπίου, να τηρούνται τα ακόλουθα:
1…………………………………………………………………………………………
2. Να ελαχιστοποιηθούν κατά το δυνατόν οι νέες χωροθετήσεις έργων
διαχείρισης αποβλήτων, µε την κατά προτίµηση χωροθέτησή τους σε
γήπεδα ήδη περιβαλλοντικώς αδειοδοτηµένων έργων του είδους…..».
β )    Στην παράγραφο 1.4 του ιδίου Κεφαλαίου  αναφέρεται:
«Κατά το σχεδιασµό των έργων και δραστηριοτήτων, εφεξής «έργων» 
και των δράσεων για την υλοποίηση  του σχεδίου  να λαµβάνονται
υπόψη:
Τα πορίσµατα και οι κατευθύνσεις των εγκεκριµένων Ειδικών
Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) που έχουν εκπονηθεί ή είναι υπό
εκπόνηση για περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου…………».
Εποµένως, σύµφωνα µε τ’ ανωτέρω, κατεύθυνση της ΣΜΠΕ είναι να
χρησιµοποιούνται οι υπάρχουσες Μελέτες, αδειοδοτηµένες ή υπό
αδειοδότηση, όπου υπάρχουν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
 
∆)                             Πράγµατι έχουν εκδοθεί οι εξής αδειοδοτήσεις, όπως
έχουν αποτυπωθεί σε απαντητικές επιστολές των ∆ήµων από
15/05/2017 σε σχετικό ερώτηµα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας  προς Φο∆ΣΑ, το οποίο  κοινοποιήθηκε στους κ.κ.
∆ηµάρχους  µόλις τη µεσηµβρία της 12/05/2017:
1) Αριθ. πρωτ. 41253/1224/26-05-2016 (Α∆Α: 64Ω80ΡΙΦ-ΙΓΠ)
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου «Προσωρινή
19 
∆ιαχείριση µη επικινδύνων  αστικών στερεών αποβλήτων
(µηχανική διαλογή, κοµποστοποίηση, ανακύκλωση) ∆ήµων
Άργους Μυκηνών και Ναυπλιέων» του ∆ήµου Άργους-Μυκηνών
στη θέση Γκριµάρια της ∆.Ε. Άργους-Μυκηνών Νοµού Αργολίδας 
κατά Αποκ. ∆ιοίκ. Πελ/σου, ∆υτικής Ελλάδας & Νήσων, Γενικής
∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής
Πολιτικής, ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού
Πελοποννήσου, Τµήµατος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού. 
2) Αριθ. πρωτ. 13348/06-02-2017 (Α∆Α: ΩΛ74ΟΡ1Φ – 9 Α7) Απόφαση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου «Προσωρινή
µεταβατική λύση διαχείρισης απορριµµάτων ∆ήµου Τρίπολης στη
θέση «Μεγαβούνι» της Τ.Κ. Βαλτετσίου, ∆ήµου Τρίπολης Νοµού
Αρκαδίας κατά Αποκ. ∆ιοίκ. Πελ/σου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου
κοµποστοποίηση,, Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικής Χωροταξικής
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού Πελοποννήσου, Τµήµατος Περιβαλλοντικού και Χωρικού
Σχεδιασµού».  
3) Αριθ. πρωτ. 6697/05-12-2014 (Α∆Α: ΩΩΟΖ7Λ1- ΕΝΥ) Απόφαση 
Περιφέρειας  Πελοποννήσου, Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης, ∆/νσης
Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, Τµήµα Χορήγησης
Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων µε θέµα: Άδεια
εγκατάστασης µονάδας επεξεργασίας οργανικών
βιοαποδοµήσιµων δηµοτικών στερεών αποβλήτων από
προδιαλεγµένο οργανικό κλάσµα (ΚΑ∆ 2008: 38.21.29.01,
20.15.80) του ∆ήµου Κορίνθου στη θέση «ΜΠΟΥΛΜΕΡΙ» ∆.∆.
ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ ∆. Κορινθίων ν. Κορινθίας.  
4) Αριθ. πρωτ. 53954/2320/25-10-2013 (Α∆Α: ΒΛ1ΗΟΡ17-Κ93)
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο:
«∆ιαχείρισης, Κοµποστοποίηση και ∆ιαλογής   Αστικών Στερεών
20 
Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) στη θέση «ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΑ» ∆ηµοτικής
Κοινότητας Σκάλας ∆ήµου Ευρώτα Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας
Πελοποννήσου Α.∆.Π.∆.Ε.Ι.»  του Γενικού Γραµµατέα Αποκ. ∆ιοίκ.
Πελ/σου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, Τµήµατος Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασµού.   
5) Αριθ.Αδείας Φ.14.2/819/767/05.05.2014 (Α∆Α: ΒΙΦΦ7Λ1-ΤΧΑ)
Απόφαση  Περιφέρειας  Πελοποννήσου, Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης,
∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε Λακωνίας, Τµήµα Χορήγησης Αδειών
Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων µε θέµα: Χορήγηση
άδειας εγκατάστασης µονάδας κλειστής κοµποστοποίησης
προδιαλεγµένων  βιοαποβλήτων του ∆ήµου Ανατολικής Μάνης
στη θέση «Μακριά Χούνη» εκτός ορίων οικισµού Πετρίνας ∆.Ε.
Σµύνας του ∆ήµου Ανατολικής Μάνης του Ν. Λακωνίας.    
6) Υπ’ αριθ. 13428/08-02-2017 (Α∆Α : 6ΙΡΒΟΠ1Φ-Μ26) Απόφαση του
Γεν. Γραµ. Αποκ. ∆ιοίκ. Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου
αναφορικά µε την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του
έργου: « Αποκατάσταση χώρου υγειονοµικής ταφής (ΧΥΤ)
Κιάτου», του Περιφερειακού Συνδέσµου Φο∆ΣΑ Περιφέρειας
Πελοποννήσου, στη θέση : «Λιτσάρδα» του Τ.Κ. Σουλίου, ∆.Ε.
Σικυώνος, ∆ήµου Σικυωνίων, Νοµού  Κορινθίας.  
Ε)    Εποµένως, στην Περιφέρεια υπάρχουν, ήδη, οι κατωτέρω 
αδειοδοτηµένοι χώροι, κατάλληλοι για επεξεργασία Αστικών Στερεών
Αποβλήτων, αλλά και Κοµποστοποίηση. Περαιτέρω, δε, λειτουργούν και
ιδιωτικές Μονάδες ∆ιαχείρισης, Κοµποστοποίησης και ∆ιαλογής   Αστικών
Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) σε όλους τους Νοµούς της Περιφέρειας, των
οποίων η δυναµική θα πρέπει να αφαιρεθεί από το σύνολο των ΑΣΑ, που
21 
οδηγούνται στο σύνολο των  υπολοίπων  τοπικών  Μονάδων  των ∆ήµων  ή
σε Κεντρικές ΜΕΑ. 
Συνολικά, δηλαδή,  υπάρχουν οι εξής Μονάδες: 
1) Στην περιοχή Μολάων του ∆ήµου Μονεµβασιάς (ΜΕΑ).
2)  Στην περιοχή Σκάλας του ∆ήµου Ευρώτα (ΜΕΑ).
3)  Στην περιοχή Πετρίνα του ∆ήµου Ανατ. Μάνης
(κοµποστοποίηση).
4)  Σε περιοχή του ∆ήµου Β. Κυνουρίας(ΜΕΑ).
5)  Σε περιοχή του ∆ήµου Τριπόλεως (ΜΕΑ).
6)   Σε περιοχή του ∆ήµου Καλαµάτας  (ΜΕΑ).
7)  Σε περιοχή του ∆ήµου Πύλου-Νέστορος (ΜΕΑ).
8)   Σε περιοχή του ∆ήµου ΄Αργους-Μυκηνών (ΜΕΑ).
9)    Σε περιοχή του ∆ήµου Κορινθίων (κοµποστοποίηση).
10)    Σε περιοχή του ∆ήµου Ερµιονίδας  (ΜΕΑ).
11)   Ιδιωτική Εγκατάσταση στην περιοχή του ∆ήµου Βέλου-Βόχας 
Νοµού Κορινθίας (Κοµποστοποίηση).  
Επί πλέον, λειτουργούν οι εξής  Εγκαταστάσεις Κ∆ΑΥ (Κέντρα ∆ιαλογής
∆ιαχείρισης Ανακυκλώσιµων Υλικών)
Περιοχές: Κορίνθου, Τρίπολης, Καλαµάτας, Σπάρτης.  
Σύµφωνα µε τις αδειοδοτήσεις οι ανωτέρω µονάδες Κ∆ΑΥ δύνανται να
επεξεργαστούν εκάστη τουλάχιστον 18.000 έως 36000 τόνους, ανά έτος,
δηλαδή συνολικά άνω των 100.000 τόνων σε ετήσια βάση. 
Επί πλέον όλων αυτών, διάφοροι ∆ήµοι της Περιφέρειας έχουν επιχορηγηθεί
µε 11.000.000 ευρώ για εγκατάσταση και λειτουργία µονάδων µηχανικής
διαλογής και κοµποστοποίησης. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν
22 
υλοποιήσει το µεγαλύτερο µέρος των απαιτούµενων υποδοµών είτε µε πάγιες
εγκαταστάσεις είτε µε µηχανολογικό εξοπλισµό.   
Αξιόλογο είναι να αναφερθεί, ότι αντίστοιχες µονάδες (ΜΕΑ) έχουν
εγκατασταθεί και λειτουργούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες π.χ. Ισπανία
µε κόστος κατασκευής  τα 23,3 εκατοµµύρια ευρώ για επεξεργασία
τουλάχιστον 134.250 τόνων αστικών σύµµεικτων αποβλήτων.  Στο
ποσόν κατασκευής του περιλαµβάνονται και µονάδες συµπαραγωγής
ηλεκτρισµού και θερµότητας από την εκµετάλλευση του βιοαερίου. 
ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Ο Ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (Α’ 141 )  ορίζει στο
άρθρο 1 ότι : « Η διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών στο πλαίσιο της
Γενικής Κυβέρνησης διέπεται από τις ακόλουθες γενικές αρχές
δηµοσιονοµικής διαχείρισης: 
(α)         Αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης.  Σύµφωνα µε
την αρχή της δηµοσιονοµικής διαχείρισης, η διαχείριση της περιουσίας
και των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
περιλαµβανοµένων των φυσικών πόρων και των δηµοσιονοµικών
κινδύνων της χώρας, πρέπει να γίνεται µε σωφροσύνη και µε  γνώµονα
την εξασφάλιση της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας. 
(αα) στην αρχή της οικονοµικότητας , σύµφωνα µε την οποία τα µέσα
που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών
πρέπει να διατίθενται έγκαιρα, στην ενδεδειγµένη ποιότητα και
ποσότητα και στην καλύτερη τιµή µε την χρήση των αναγκαίων µόνο
διοικητικών πόρων,
23 
 (ββ) στην αρχή της αποδοτικότητας , σύµφωνα µε την οποία οφείλεται η
τήρηση της βέλτιστης δυνατής σχέσης µεταξύ των χρησιµοποιούµενων
µέσων και των επιτυγχανόµενων αποτελεσµάτων και
(γγ) στην αρχή της αποτελεσµατικότητας, σύµφωνα µε την οποία
ελέγχεται η επίτευξη των συγκεκριµένων αντικειµενικών στόχων και των
αποτελεσµάτων που έχουν εκ των προτέρων οριστεί.
 (β)       Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας».   
Η Προδικαστική Πράξη αριθ. 220/2015 του Ε’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, το οποίο Κλιµάκιο άσκησε το νόµιµο προσυµβατικό έλεγχο για το
σχέδιο  της Σύµβασης Σ∆ΙΤ της Περιφέρειας Πελοποννήσου µε τη ΤΕΡΝΑ  
(µαζί, δε,  µε την µετέπειτα εκδοθείσα προδικαστική, πάλιν, 250/2015 
εστίασαν  σε µία   τελείως διαφορετική αντιµετώπιση του ελέγχου από άλλη
νοµική άποψη, σε σχέση µε την εγκριτική αριθ. 309/2015  οριστική Πράξη ,   
η οποία ενέκρινε το σχέδιο σύµβασης)  και  η οποία αριθ. 220/2015 είχε
αναβάλει τη λήψη οριστικής αποφάσεως, προκειµένου να διευκρινισθεί από
την Περιφέρεια , αν έχει ήδη καταρτίσει νέο ΠΕΣ∆Α και σε θετική περίπτωση
να προσκοµισθεί  αυτό, καθώς και να προσκοµισθούν έγγραφες απόψεις και
διευκρινίσεις από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (αρµόδιες Υπηρεσίες
Υπουργείων Περιβάλλοντος  (σχετικό έγγραφό του αριθ. 40401/1.10.2015) , 
Εσωτερικών   και Γενική Γραµµατεία Σ∆ΙΤ), ώστε να ελεγχθεί κατά πόσον ο
σχεδιασµός µέσω Σ∆ΙΤ συνάδει µε την προδιαγραφόµενη πολιτική, τις
εξαγγελίες και τη στοχοθεσία του νέου ΕΣ∆Α,   αναφέρεται στην αρχή της
χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, η οποία διέπει τη  σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων (Τµ. VI 4305/2014 και Τµ. Μείζ. Επταµ. Σύνθεσης
4112/2015).    
Στην  επικαλούµενη, ως άνω, απόφαση αριθ. 4305/2014 Απόφαση του VI
Τµήµατος, αναφέρεται  επί λέξει:  
24 
« Η τήρηση δε των ανωτέρω αρχών αποτελεί κριτήριο ελέγχου της υπέρβασης
των άκρων ορίων άσκησης της διακριτικής τους (αναφέρεται σε  Περιφέρειες
ως ΟΤΑ Α’ βαθµού)  ευχέρειας κατά τον προσυµβατικό έλεγχο και των
προγραµµατικών συµβάσεων που αυτές πρόκειται να συνάψουν κατά νόµο.
Στο πλαίσιο αυτό οι Περιφέρειες κατά τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης,
µε την οποία αναλαµβάνουν τη χρηµατοδότηση και  την εκτέλεση έργων
υποδοµών, πρέπει να µεριµνούν για τη διάθεση των παρεχοµένων από αυτές
πιστώσεων µε σκοπό τη δηµιουργία βιώσιµων υποδοµών που έχουν
µακροχρόνιο αντίκτυπο στις συνθήκες ζωής των κατοίκων και προάγουν
µακροπρόθεσµα, εκτός των άλλων, την απασχόληση……………………………
Για το λόγο αυτό, η ορθολογική και συνετή χρηµατοδότηση των έργων
επιβάλλει την πρόταξη της θεραπείας των κοινών αναγκών έναντι της
εξυπηρέτησης των ιδιωτικών συµφερόντων, παράλληλα δε την αποφυγή της
µη συνετής διάθεσης των οικονοµικών πόρων, λαµβανοµένης υπόψη και της
υποχρέωσης που έχει αναλάβει η χώρα έναντι των διεθνών πιστωτών της για
τη µείωση του ∆ηµόσιου Χρέους και των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων τόσο σε
επίπεδο Κεντρικής ∆ιοίκησης όσο και σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.   
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Συνεπώς, η υπογραφή µιας συµβάσεως  Σ∆ΙΤ , η οποία κατά την
εγκριτική Πράξη 309/2015 του Ε’ Κλιµακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(σελίδες 20-21) προβλέπει: « Οι ετήσιες πληρωµές διαθεσιµότητας έχουν
προσδιορισθεί στη βάση του κοινού σεναρίου που δόθηκε στους υποψηφίους
µε ανώτατη ποσότητα απορριµµάτων τους 200.000 τόνους ανά έτος και
ορίζονται µε την ελεγχόµενη σύµβαση,  µε βάση την προσφορά του αναδόχου,
ως το γινόµενο της τιµής πληρωµής ανά τόνο, που για την κλίµακα από 0
150.000 τόνους ισούται µε 80,50 ευρώ/ τόνο και για την κλίµακα από
150.001 έως 200.000 τόνους ισούται µε 35 ευρώ/ανά τόνο. Η δε διαφορά
των δύο τιµών    (από 1-150.000 και από 150.001 έως 200.000) οφείλεται
στο ότι το σύνοµο της επένδυσης αποπληρώνεται βάσει της ελάχιστης
εγγυηµένης ποσότητας ενώ πάνω από αυτήν πληρώνεται µόνο το
κόστος λειτουργία Η ελάχιστη εγγυηµένη ποσότητα αντιστοιχεί στο
25 
ετήσιο ποσό που απαιτείται για τη λειτουργία και συντήρηση του
εργοστασίου, την αποπληρωµή των δανείων και των κεφαλαίων του
ιδιώτη πλέον της απόδοσης των κεφαλαίων. Βάσει δε της προσφοράς
του ΙΦΣ , ο ονοµαστικός µετά φόρων εσωτερικός βαθµός απόδοσης
δεσµευτικής επένδυσης είναι 10,96% . Το ποσοστό αυτό - το οποίο δεν
επιτρέπεται να µεταβληθεί περισσότερο από 0,50% (βλ. άρθρο 75 της
ελεγχόµενης σύµβασης ……..». 
Εποµένως, εφόσον µε επιβάρυνση Φ.Π.Α και µεταφορικών η τιµή ανά
τόνο αναµένεται να κυµανθεί, κατά τις πλέον µετριοπαθείς προβλέψεις,
στο ποσόν των 120,00 ευρώ, τουλάχιστον,  η αποδοχή µιας τέτοιας
σύµβασης, η οποία θα «ανεβάσει» τα τέλη απορριµµάτων για τους
δηµότες κατά τρεις ή τέσσερις φορές  προς τα άνω, µε άκρως
δεσµευτικούς όρους για τους ∆ήµους, ώστε να καταβάλλουν τα
οφειλόµενα ετησίως, ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΩΣ ΜΗ ΧΡΗΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,  κατά τους όρους του
προαναφερθέντος Ν. 3871/2010.   
Είναι χαρακτηριστικό, ότι κατά τη Συνεδρίαση του Φο∆ΣΑ της 24/04/2017,
ακούσθηκαν από ∆ηµάρχους, ποσά προσφορών από διαγωνισµών για
ανακήρυξη αναδόχων ΄Εργων  Μεταβατικής ή Οριστικής διαχείρισης, που δεν
υπερέβαιναν το ποσόν των 45 ευρώ ανά τόνο (βλ. σχετικά Πρακτικά
Συνεδρίασης). 
ΘΕΜΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4042/2012 
Τελειώνοντας θα θέλαµε να επισηµάνουµε τις ποινικές  διατάξεις του Ν.
4042/12 για την Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος (άρθρα 2-7) οι
οποίες θεµελιώνουν ποινική ευθύνη και για νοµικά πρόσωπα και
κατέχοντες ιθύνουσες θέσεις σ’ αυτά , εφόσον µε παράνοµες πράξεις
προκαλούν ρύπανση ή υποβαθµίζουν το περιβάλλον µε πράξεις ή
26 
παραλείψεις, που αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.
1650/1986, όπως  τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του  Ν. 4042/2012.
Θεωρούµε, βασίµως ότι η λειτουργία του Εργοστασίου της ΤΕΡΝΑ,
αλλά, κυρίως η ύπαρξη ενός τεράστιου ΧΥΤΥ πλησίον του, όπου κατά
το σχέδιο της Περιφέρειας  Πελοποννήσου, θα στοιβάζονται όλα τ’
απορρίµµατα  Πελοποννήσου (χωρητικότητας  1.980.000 µ3) στην
Παλαιόχουνη, εφόσον κατά το προκρινόµενο σχέδιο 1β, οι τοπικές
µονάδες θα φθάνουν µόνον µέχρι κοµποστοποίηση (Κεντρική 
∆ιαχείριση µε κοµποστοποιήσεις), πληροί όλες τις προϋποθέσεις 
ποινικής ευθύνης, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3, 4 και 5  του Ν.
4042/2012.   
Είναι χαρακτηριστικό, ότι έχουν γίνει ανακοινώσεις από πανεπιστηµιακές
έρευνες  της αλλοδαπής, σύµφωνα,  µε τις οποίες ένας  ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ δύναται
να προκαλέσει γενετικές ανωµαλίας σε απόσταση 3 Km.  
Σχετική η εγκύκλιος αριθ. 3 /15.5.2017 του Αντεισαγγελέα του Α.Π. κ.
Βασ.  Πλιώτα προς τους Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και τους
Εισαγγελείς  Πρωτοδικών Περιφέρειας µε θέµα : « Οδηγίες για την
ποινική αντιµετώπιση προσβολών κατά του περιβάλλοντος», όπου
αναφέραται επί λέξει: «Ι. Με τις διατάξεις του Συντάγµατος, ιδίως µε το άρθρο
24 παρ. 1 και 6, το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον έχουν αναχθεί σε
αυτοτελές προστατευόµενο αγαθό. Συνιστά δε προσβολή και επί του όλου
δικαιώµατος της προσωπικότητας  η διατάραξη αυτής µε δυσµενείς και
παράνοµες επιδράσεις στα περιβαλλοντικά αγαθά.  Το ποινικό µας
οπλοστάσιο µε πυλώνες τους βασικούς  νόµους 1650/1986, 743/70,
4042/2012 και τις οδηγίες 2008/99 Εισ. 2008/98/ΕΚ, επιστρατεύεται,
παράλληλα µε τις αστικές και διοικητικές κυρώσεις, για να ανταποκριθεί στη
συνταγµατική υποχρέωση προστασίας του περιβάλλοντος…………………….» 
Ειδικότερα, στην παράγραφο 3 του  άρθρου 4 του Νόµου 4042/2012  ( άρθρο
6 της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ ) για την «ΕΥΘΥΝΗ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»  
αναφέρεται : « 3.  Η ευθύνη  βάσει των παραγράφων 1 και 2 δεν αποκλείει
27 
ποινική δίωξη κατά φυσικών προσώπων που είναι δράστες, ηθικοί
αυτουργοί ή συνεργοί στα αδικήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3».
Ενδεικτικά αναφέρουµε τις παραγράφους δ)  και γ) του άρθρου 3: « δ)  η
λειτουργία µονάδας, η οποία εκτελεί επικίνδυνες δραστηριότητες ή στην
οποίαν αποθηκεύονται ή χρησιµοποιούνται επικίνδυνες ουσίες  ή
παρασκευάσµατα και η οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει,
εκτός της µονάδας, το θάνατο ή σοβαρές σωµατικές βλάβες, σε
πρόσωπα ή ουσιαστικές βλάβες στην ποιότητα του αέρα, την ποιότητα
του εδάφους ή την ποιότητα του νερού ή στα ζώα ή τα φυτά».  
Και «γ)  η αποστολή αποβλήτων, οσάκις η δραστηριότητα αυτή εµπίπτει
…………………και διενεργείται σε µη αµελητέα ποσότητα, ανεξάρτητα
από το εάν εκτελείται ως ενιαία µεταφορά ή ως πολλαπλές µεταφορές
που φαίνονται αλληλένδετες.» 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
  
1.            Το παρόν θα ηδύνατο να αποτελέσει µεγαλύτερη πολυσέλιδη
Μελέτη, εάν θέλαµε να αναφερθούν όλες οι πληµµέλειες που έχουν
παρατηρηθεί και αποδειχθεί µέχρι σήµερα για το Έργο και από κάποιες
Υπηρεσίες και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά της Εγκριτικής Πράξεως του
οποίου (Πράξη 309/15 Ε’ Τµήµατος) εκκρεµεί Μηνυτήρια Αναφορά των
Συλλόγων  για Ψευδή Βεβαίωση των εκδόσαντων  αυτήν ∆ικαστών (σχετικά
µε τη  ανυπαρξία της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ.», κατά την έκδοσή της, αλλά και µέχρι σήµερα, 
οριζοµένη στην εγκριτική Πράξη, ως η άµεσα συµβαλλοµένη µε το Ελληνικό
∆ηµόσιο- µε την ΤΕΡΝΑ ως εκ τρίτου συµβαλλοµένη).
 Η Μηνυτήρια αυτή Αναφορά (αριθ. πρωτ. 8806/16) κατατέθηκε στην
Εισαγγελία Αρείου Πάγου την 11/11/2016 και  εκτιµηθείσα   από το Γραφείο
του Αναπληρωτή Υπουργού ∆ικαιοσύνης  κ. Παπαγγελοπούλου,  απεστάλη
στην  Πρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. Θάνου και στην Πρόεδρο της
28 
Επιθεώρησης ∆ικαστηρίων και ∆ικαστών Κα Μπουρνάκα, η τελευταία δε  την
απέστειλε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κα Ξένη ∆ηµητρίου. Η
τελευταία µε τη σειρά της απέστειλε σχετικό έγγραφο επίσπευσης στον 
Προϊστάµενο Εισαγγελέων Πρωτοδικών κ. Ζαγοραίο,   ο οποίος, µε τη σειρά
του, απευθύνθηκε εγγράφως, σχετικά, στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κα
Μπότσα, η οποία είχε χρεωθεί την υπόθεση, κατά τη συνήθη διδικασία. 
Η τελευταία, αφού την µελέτησε δεν την έβαλε στο Αρχείο, όπως τυπικά θα
ηδύνατο, αλλά τη διεβίβασε στον κ Εισαγγελέα Γνωµοδοτήσεων  «αδυναµία
χειρισµού» και ζήτησε  να απόσχει. Το αίτηµά της έγινε δεκτό εν Συµβουλίω
και αναµένεται νέα χρέωση αυτής σε έτερο Εισαγγελέα  Πρωτοδικών.  
2.         Επειδή, όµως, κατά καιρούς σας έχουµε ενηµερώσει και µε έγγραφα
και κατ’ ιδίαν, εσάς προσωπικά ή τους Συµβούλους σας, θεωρήσαµε σκόπιµο
να αναφερθούµε σε πιο πρόσφατα στοιχεία και στις υπάρχουσες
αδειοδοτηµένες ή υπό αδειοδότηση Υποδοµές τοπικών Μονάδων, οι
οποίες είναι σύµφωνες µε  τις προϋποθέσεις του ΕΣ∆Α.     
Από όλα τ’ ανωτέρω, προκύπτει, ότι υπήρξαν Υποδοµές από το έτος
2005, πληρωµένες πανάκριβα για τη λύση του προβλήµατος των
απορριµµάτων Πελοποννήσου και υπάρχουν και αυτή τη στιγµή
κατάλληλες Υποδοµές, αδειοδοτηµένες για µεταβατική διαχείριση σε
πολλούς Νοµούς, αλλά και για οριστική στις άνω αναφερθείσες
περιπτώσεις.  
Η απροθυµία πολλών µικρών ∆ήµων, µε εξαίρεση τους ∆ήµους
Καλαµάτας  και Μεγαλοπόλεως, που τηρούν ιδίαν τακτική για τους
δικούς τους λόγους, γνωστούς, όµως τοις πάσι, είναι δυνατόν να
αντιµετωπισθεί, είτε µε διαδηµοτικές συνεργασίες, είτε µε µία ή
περισσότερες ΜΕΑ, όχι όµως µε τεράστιους ΧΥΤΥ, µε απαγορευµένη
χωροθέτηση,   απαγορευτικούς για τη δηµόσια υγεία, σύµφωνα µε
πρόσφατη  βιβλιογραφία και επίσηµες έρευνες Πανεπιστηµίων του
εξωτερικού,  αλλά και σχετικό έγγραφο της Ε.Ε,. προς τον κ. Πρέσβη 
της Ελλάδος , όπου τονίζεται η απαγορευτικότητα υπάρξεως  των ΧΥΤΥ
29 
σε κράτη Μέλη της Ε.Ε., καθώς και η αδυναµία χρηµατοδοτήσεως
Έργων µε ΧΥΤΥ  . 
Αναφερόµεθα, στο από 30/08/2016 (Ref. Ares (2016) 4869029)  έγγραφο των
Γενικών ∆ιευθυντών Daniel Calleja  και Walter Deffaa της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης,
Γενικής ∆/νσης Περιβάλλοντος προς τον κ. Ανδρέα Παπασταύρου, Πρέσβη
και Μόνιµο Αντιπρόσωπο της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο
αναφέρεται επί λέξει:
«….. 2) Πρέπει να θεσπισθούν κατάλληλα εργαλεία που να επιτρέπουν
το σωστό συνδυασµό οικονοµικών µέσων και µέτρων πολιτικής, έτσι
ώστε να δοθούν κίνητρα τόσο στις αρµόδιες αρχές όσο και στους φορείς
διαχείρισης αποβλήτων να ανέβουν σε υψηλότερες βαθµίδες της
ιεράρχησης αποβλήτων και να αποµακρυνθούν από την τρέχουσα
εξάρτηση από την υγειονοµική ταφή και τις λύσεις στο τελικό στάδιο
επεξεργασίας αποβλήτων (µονάδες ΜΒΕ και αποτεφρωτήρες)…….»   
 
Επειδή,  όλα τ’  αναφερόµενα έγγραφα είναι στη διάθεσή σας.
Επειδή, όλοι οι ισχυρισµοί µας είναι νόµιµοι, βάσιµοι και αληθείς. 
Είµασθε  στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση.
  
Με τιµή, 
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ                                               Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ                                          
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ   ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗΣ                             ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ                                                        ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΣΤΑΡΙΟΥ
«Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ»                                                  «ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΣΕΑΤΩΝ»                                                            ΑΡΚΑΔΙΑΣ
                                                                                                                               
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΤΟΥΖΗ                                          ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ                                                         ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΒΙΛΛΛΙΑΣ
30 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ΚΑΙ    
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟIΤΩΝ                    ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΩΝ                    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙΩΝ
<Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ>                                  <Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ>                                < Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ>    
                                                                                                                                                        
ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑΣ                             ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ                                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Κ. ΑΛ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  κ. Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κ. ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  κ. ΣΤ.  ΚΟΝΤΟΝΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ.  Γ. ΣΤΑΘΑΚΗ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ κ. ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ κ. ΕΥΑΓ.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κ. AΛ.  ΧΑΡΙΤΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ.  ΣΩΚΡ.ΦΑΜΕΛΛΟ
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου