Απόφαση Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Τρίπολης.

Στην Τρίπολη σήμερα 9/5/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, μετά την υπ’ αριθ. 526/8-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Μαρίνη Αγησιλάου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Αρκαδίας και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη, ήτοι:
Παρόντες Απόντες
1. Μαρίνης Αγησίλαος, Πρόεδρος
2. Γκουτζιούλης Στέφανος, Αντιπρόεδρος
3. Πουλημένου Βικτωρία, Γ. Γραμματέας
4. Καλαντζής Σταύρος, Ταμίας
5. Χιώτη Ελένη, Έφορος Δημ. Σχέσεων-Εκδ.
6. Κοσκινάς Σώζων, μέλος
7. Πιτερός Παναγιώτης, μέλος
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε το θέμα της συνεδρίασης, που είναι η «Η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο Δήμο Τρίπολης, σε εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν. 4521/2018».
Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙZΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν. 4521/2018 και αφού λάβαμε υπόψη:
1. Την ανησυχία συναδελφισσών που εργάζονται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τρίπολης.
2. Το ενδιαφέρον για εγγραφή παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, ανέρχεται περίπου στα 140 παιδιά, ετησίως. Καθώς στον αριθμό αυτό
συμπεριλαμβάνονται και τα νήπια 4 ετών τα οποία αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών που εγγράφονται σ’ αυτούς.
3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί ή μη στο πιλοτικό πρόγραμμα κατά εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου.
Ζητούμε:
1. Την μη ένταξη του Δήμου Τρίπολης στη δίχρονη πιλοτική υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, διότι πιστεύουμε ότι η μεταφορά των νηπίων από 4 ετών και άνω στα Νηπιαγωγεία, θα έχει ως συνέπεια την μείωση του αριθμού των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς, με αποτέλεσμα την υπολειτουργία έως και την κατάργηση κάποιων εξ αυτών, με ότι αυτό συνεπάγεται στο υπηρετούν προσωπικό των δομών, καθώς και στην κοινωνία, διότι πιστεύουμε ότι οι Παιδικοί Σταθμοί προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού παιδαγωγικού επιπέδου.
2. Την κατάργηση της διάταξης του Υπουργείου Παιδείας, για ένταξη παιδιών ηλικίας 4 ετών και άνω στα Νηπιαγωγεία, όπως αυτό έχει διατυπωθεί επανειλημμένα από την Ομοσπονδία μας (Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.), διότι έτσι υποβαθμίζεται και απαξιώνεται ο ρόλος των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και παράλληλα ελλοχεύει κίνδυνος για τη διασφάλιση εργασίας του προσωπικού.
3. Επιπλέον ζητούμε την αναβάθμιση των δομών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών, αλλά και να αυξηθεί ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2018.
Αφού συντάχθηκε το παρόν, αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Τρίπολη 10 – 5 - 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου