3 άτομα θα προσλάβει η Β. Κυνουρία

Νέες προσλήψεις σε 6 δήμους με οκτάμηνα


Οι προσλήψεις εγκρίθηκαν μετά από βεβαιώσεις των οικονομικών υπηρεσιών των ανωτέρω φορέων ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό τους για το έτος 2017 κι ότι θα προβλεφθούν ανάλογες πιστώσεις για το οικονομικό έτος 2018.
Από τις προσλήψεις προκαλείται δαπάνη ποσού οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ (890.910€) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΝΠΙΔ η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.
AdTech Ad
Ειδικότερα εγκρίθηκε η σύναψη ενενήντα πέντε (95) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
OTA1111.jpg
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει.
dikaiologitika
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου