ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2017-2018   Η πρόταση του Δημοσίου ΙΕΚ Τρίπολης για τη λειτουργία νέων ειδικοτήτων προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το νέο έτος κατάρτισης 2016-2017  περιλαμβάνει δέκα (10) ειδικότητες από διαφορετικούς τομείς εξειδίκευ-σης. Για τη σύνταξη της πρότασης ελήφθησαν υπόψη:
§ Οι προοπτικές απασχόλησης στην τοπική αγορά εργασίας.
§ Οι ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας.
§ Το ενδιαφέρον των υποψηφίων.
§ Η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
§ Οι απόψεις των τοπικών επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων.
§ Η λειτουργία ίδιων ειδικοτήτων σε κοντινά ΙΕΚ.
§ Η διαθεσιμότητα  εργαστηρίων και εκπαιδευτών.
§ Η απρόσκοπτη λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης & Μαθητείας 

Οι  ειδικότητες που προτάθηκαν είναι:    
1. ΒΟΗΘΟΣ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗ-ΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
3. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ   ΔΑΣΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ  Η/Υ
7. ΣΤΕΛΕΧΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
9. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕ-ΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.
10. ΣΤΕΛΕΧΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Εγγραφές
Οι εγγραφές αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιηθούν σε δύο(2) στάδια. Στο πρώτο(1) στάδιο οι υποψήφιοι σπου-δαστές θα κληθούν ηλεκτρονικά να συμπληρώσουν μια αίτηση επιλογής με τρεις (3) προτιμήσεις  από τις εγκεκριμένες νέες ειδικότητες του ΙΕΚ. Σε ποια ειδικότητα θα κληθούν να φοιτήσουν εξαρτάται από τη σειρά προτίμησης που δήλωσαν στην αίτηση τους,  από τον βαθμό απολυτηρίου του Λυκείου, την ηλικία, τυχόν προϋπη-ρεσία στην ειδικότητα  αλλά και από κοινωνικά κριτήρια, ΑΜΕΑ, τριτεκνία, πολυτε-κνία κ.τ.λ. Στη συνέχεια και σε δεύτερο (2) στάδιο για να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους θα πρέπει να προσκομίσουν στη γραμματεία του ΙΕΚ Τρίπολης φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, φωτοτυπία ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όλα τα άλλα έγγραφα που έχουν επικαλεστεί στην αρχική τους αίτηση προκει-μένου να επιλεγούν.
Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπηρετώντας το στρατηγικό του στόχο, για παροχή Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας στη Νέα Γενιά, αναβαθμίζει τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ώστε να παρέχει υψηλού επιπέδου αρχική επαγγελματική κατάρτιση, που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγ-χρονης αγοράς εργασίας.
Με τις αλλαγές στις παρεχόμενες ειδικότητες από τα Δημόσια ΙΕΚ και τη σύνδεση των δομών και των ειδικοτήτων με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ενισχύεται η δυ-ναμική των καταρτιζόμενων στην εγχώρια αγορά εργασίας σε εθνικό και περιφερεια-κό επίπεδο. 
Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4186/2013 η φοίτηση στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγ-γελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν. Η δωρεάν φοίτηση στα ΙΕΚ  άρχισε να εφαρμόζεται από το φθινοπωρινό εξάμηνο του 2013.
Προοπτικές και ευκαιρίες που δίνει η φοίτηση στο δημόσιο ΙΕΚ Τρίπολης
Κύριο έργο των Δημοσίων ΙΕΚ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων, με α-πώτερο σκοπό την απορρόφηση των καταρτιζομένων από την αγορά εργασίας και κυρίως στην τοπική αγορά εργασίας.
Αυτό επιτυγχάνεται με:
1. την επιλογή και τη διαμόρφωση πιστοποιημένων προγραμμάτων αρχικής επαγ-γελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περι-γράμματα, στα πλαίσια των ειδικοτήτων που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασί-ας
2. την επιλογή εκπαιδευτών με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία, προκειμένου να παρέχουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση
3. τη φιλοξενία σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια των δομών της τυπικής εκ-παίδευσης, εξασφαλίζοντας το κατάλληλο περιβάλλον για την ολοκληρωμένη κατάρτισή τους
Οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ - ΣΕΚ δικαιούνται να επιλεγούν σε αντίστοιχες ειδικότητες για το 3ο εξάμηνο κατάρτισης των ΙΕΚ.
 Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 15 πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο και πρέπει να έχει ολοκληρω-θεί μέχρι και τη 14η  Φεβρουάριου, ενώ το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τη 15η  Φεβρουάριου και τελειώνει τη 30η  Ιούνιου. Η κατάρτιση πραγματοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές ώρες .Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα συν το ε-ξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας.
Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μι-κτά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.
Όταν οι καταρτιζόμενοι ολοκληρώσουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στο Δημόσιο ΙΕΚ Τρίπολης, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματι-κής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέ-δου μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης με τα εξής πλεονεκτήματα:
α)Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελ-λάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ).
β)Σε όλους τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ μοριοδοτούνται με 150 μόρια επιπλέον στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
γ) Οι πιο πολλές ειδικότητες έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και οι απόφοιτοι μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να εργα-στούν σε υφιστάμενες με επαγγελματικά δικαιώματα.
δ) Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολής στράτευσης.


Ο Διευθυντής του ΙΕΚ Τρίπολης 


Ιωάννης   Δημ.  Κατσίρης

Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου