ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠ.Ο. ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΖΥΓΟΒΙΣΤΙΟΥΘ Ε Μ Α: « Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην Επ. Ο.  Δημητσάνας – Ζυγοβιστίου, λόγω διεξαγωγής του αγώνα αυτο-κινήτων με την επωνυμία « ΑΝΑΒΑΣΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ», που διοργανώνει η [Ο.Μ.Α.Ε. / START LINE], το Σάββατο (15-7-2017) και από ώρες 10.00 – 18.00 και την Κυριακή (16-7-2017) από ώρες 12.00 – 17.00 » 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
     Έχοντας υπόψη: 
1. Το από 14-6-2017 έγγραφο της Ο.Μ.Α.Ε. / Επιτροπής Αγώνων προς τη Δ-νση Τροχαίας /Α.Ε.Α., μετά  μηνιαίου αναλυτι-κού προγράμματος αγώνων αυτοκινήτου κ.λ.π. μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2017.
2. Την υπ. αριθ. 2501/18/110-πε   από 07-07-2017 Απόφαση κ. Γενικού Περιφ. Αστυν. Διευθυντή Πελοποννήσου (σχετικά με την τέλεση του ανωτέρω αγώνα).
3. Την υπ. αριθ. 2501/18/66-γ από 28-6-2017 αναφορά του Α. Τ. Γορτυνίας.

   Ι δ ό ν τ ε ς 
    και τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1,2 του Ν. 2696/1999 ( ΦΕΚ 57 τ. Α΄) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-ας», όπου αναφέρεται ότι οι Αστυνομικές Διευθύνσεις μπορούν να παίρνουν μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας προ-σωρινά, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση προ-σωρινών καταστάσεων. 
    - Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδ. α΄και β΄του Ν. 2800/2000 (Α-41)
    - Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 (Α-58) «Αρμοδιότητες Οργάνων και Υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε
1. Απαγορεύουμε την κυκλοφορία των οχημάτων στην Επαρχιακή οδό Δημητσάνας - Ζυγοβιστίου, του Δήμου Γορτυνίας Αρκαδίας, στην οποία θα διεξαχθεί ο διαλαμβανόμενος στο θέμα αγώνας, κατά το χρόνο διεξαγωγής αυτού.
2. Απαγορεύουμε τη στάθμευση παντός είδους οχημάτων στην ανωτέρω οδό, κατά μήκος της διεξαγωγής του αγώνα,  κατά το χρόνο διεξαγωγής αυτού.
- Των ανωτέρω απαγορεύσεων εξαιρούνται τα αγωνιστικά οχήματα που μετέχουν στον αγώνα, καθώς και τα οχήματα των διοργανωτών της εκδήλωσης.
3. Η απόφαση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα:
α. Σάββατο (15-7-2017) και ώρες 10.00 - 18.00
β. Κυριακή (16-7-2017) και ώρες 12.00-17.00.
    - Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, τα οχήματα που κινούνται από Δημητσάνα προς Στεμνίτσα και αντίστροφα θα διέρχο-νται κατά διαστήματα από την εν λόγω οδό, ύστερα από συνεννόηση του Αλυτάρχη του Αγώνα και του Διοικητή του Αστυνομι-κού Τμήματος Γορτυνίας.
4. Η διακοπή της κυκλοφορίας στην ανωτέρω οδό, θα πραγματοποιηθεί από το Α. Τ. Γορτυνίας, σε συνεργασία με τους διορ-γανωτές του αγώνα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α. Τοποθέτηση από την διοργανώτρια επιτροπή του αγώνα, της προβλεπόμενης σήμανσης, για τη διακοπή της κυκλοφορίας (προειδοποιητική – ρυθμιστική σήμανση  κ.λ.π.).
β. Διάθεση από την παραπάνω επιτροπή, του απαιτούμενου  προσωπικού για την ενημέρωση των οδηγών.
5. Οι παραβάτες της παρούσας, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στους αστυνομικούς, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ( Ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57- Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
6. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά μέσα, κατ΄ εφαρ-μογή του άρθρου 109 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας .- 


   

 

Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου